Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güçlü M., Şanal M., "1950 ve 1960 Yılları Arasında Türkiye’de Süreli Yayınlara Yansıyan Eğitim Sorunları: Eğitim Dergisi Örneği", TURKISH STUDIES, vol.10, pp.451-470, 2015
Güçlü M., "Türkiye’de 1950 ve 1980 Yılları Arasında Süreli Yayınlara Yansıyan Mesleki ve Teknik Öğretimle İlgili Konuların Değerlendirilmesi: Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi Örneği", TURKISH STUDIES, vol.10, pp.363-386, 2015
Güçlü M., "Evaluation Of John Dewey In Terms Of Articles Reflected In Periodicals In Turkey", Journal of Studies in Social Sciences , vol.6, pp.100-114, 2014
Güçlü M., "Developments In Publıc Educatıon In Turkey Between 1923 And 2000", INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, vol.6, pp.286-295, 2014
Güçlü M., "İlköğretim Dergisinin Fen Ve Matematik Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (1939-1966) ", TURKISH STUDIES, vol.9, pp.311-330, 2014
Güçlü M., "Mehmet Fuat Gündüzalp'In Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi", TURKISH STUDIES, vol.9, pp.727-739, 2014
Güçlü M., "İlköğretim Dergisi'Nin Türk Eğitim Hayatındaki Yeri Ve Önemi", TURKISH STUDIES, vol.9, pp.209-219, 2014 (Link)
Güçlü M., "Evaluation Of Articles Related To Program Development In Education Published In The Journal Of Primary Education", EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW, vol.8, pp.2122-2129, 2013
Güçlü M., "Cumhuriyetin Öncü Eğitimcilerinden Dr. Halil Fikret Kanad'In Süreli Yayınlarda Yayımlanan Yazılarının Değerlendirilmesi", TURKISH STUDIES, vol.8, pp.113-129, 2013
Güçlü M., "İlköğretimde Kalabalık Sınıflar Sorunu Ve Çözüm Önerileri ", Eğitim Araştırmaları, vol.-, no.-, pp.52-59, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Boyraz H. , Güçlü M., "ORTAOKUL MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)", Journal of International Social Research, vol.11, pp.549-554, 2018
Akkaya S. , Güçlü M., "OKUL ÖNCESI EĞITIM DÖNEMI KAYNAŞTIRMA EĞITIMI SÜRECINDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERINE YÖNELIK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESI", Journal of International Social Research, vol.11, pp.628-634, 2018
Güçlü M., Bozgeyikli H., "TÜRKİYE’DE MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ: TARİHSEL GELİŞİM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME", Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.6, pp.139-155, 2017
Güçlü M., "Örgütsel İletişim: Eğitim Kurumlarındaki Yeri ve Önemi Açısından Bir Değerlendirme", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.854-870, 2017
Güçlü M., Özdemir M.Ç., "Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.145-153, 2017
Güçlü M., "YENİ OKUL DERGİSİ’NİN ELE ADIĞI EĞİTİM SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1950-1954) ", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.68-85, 2016
Şanal M., Güçlü M., "Türk Eğitim Tarihinin Tozlu Sayfalarına Sıkışıp Kalan Aydın Bir Kadın Eğitimci: Ayşe Sıdıka Hanım (1872-1903), Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğine Bakışı ", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.10, pp.233-250, 2016
Güçlü M., Bozgeyikli H., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Journal of History School , pp.401-415, 2016
Güçlü M., "1950 ve 1980 YILLARI ARASINDA GENEL VE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: EĞİTİM HAREKETLERİ DERGİSİ ÖRNEĞİ", Hak İşUluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.5, pp.208-222, 2016
Güçlü M., Şanal M., "EĞİTİM DERGİSİ’NİN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (1951-1958)", Journal of History School , pp.1107-1115, 2016
Güçlü M., "Mesleki Ve Teknik Öğretim Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi (1953-1982) ", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.677-688, 2016
Güçlü M., "Türkiye'de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar", The Journal of International Social Research, vol.8, pp.693-705, 2015
Güçlü M., "İlköğretim Dergisinde Yayımlanan Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi (1939-1966)", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , cilt.3, no.ISSN: 2146-782X, ss.111-128, 2014
Güçlü M., "İlköğretim Dergisi'Nde Yayımlanan Eğitimle İlgili Çeviri Makaleler (1939-1966)", The Journal of International Social Research, vol.7, pp.618-631, 2014 (Link)
Güçlü M., "Hasip Ahmet Aytuna’Nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.245-262, 2014
Çalişkan M.S. , Güçlü M., "Etkili Okul-Çevre İlişkisinde Ailenin Katkısına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri ", Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.750-759, 2014
Güçlü M., "Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Uygulamasi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.100-113, 2013
Güçlü M., "Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Yayımlanan Piri Reis İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , ss.131-150, 2013 (Link)
Güçlü M., Özdemir M.Ç., "Eğitim Hareketleri Dergisi'Nin Üniversite Ve Üniversite Gençliği Açısından Değrlendirilmesi", Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.2, no.2147-3668, pp.226-241, 2013
Güçlü M., "Gençlik Döneminde Boş Zaman Faaliyetlerinin Yeri Ve Önemi", Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.158-170, 2013
Güçlü M., "Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Ali Suavi Ile İlgili Yayımlanan Makalelerin Değerlendirilmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.169-184, 2013 (Link)
Güçlü M., Özdemir M.Ç., "Eğitim Hareketleri Dergisi'Nde Yayımlanan Çeviri Makalelerin Değerlendirilmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.662-692, 2012
Güçlü M., Özdemir M.Ç., "Eğitim Hareketleri Dergisi'Nde Yayımlanan Ortaöğretilme İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.159-173, 2012
Güçlü M., Şanal M., "Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Ahilik ", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.-, no.2007/2, ss.379-391, 2007 (Link)
Güçlü M., Şanal M., "Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları ", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.-, ss.137-155, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güçlü M., Erten S. , "Felsefe Eğitim ve Öğretiminin Kavram, Amaç ve İşlev Açısından Değerlendirilmesi ", I. Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi (USBİK), KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 3 Şubat 2018, vol.1, no.1, pp.99-99
Güçlü M., "Öğrenci Merkezli Eğitimin Felsefi Dayanak, İlke, Amaç ve Önem açısından Değerlendirilmesi ", I. Uluslararası Sosyal Bilmler Kongresi (USBİK), KAYSERİ, TÜRKIYE, 31 Ocak - 3 Şubat 2018, vol.1, no.1, pp.98-98
Güçlü M., Yiğit B. , "Eğitim Kurumlarında Görülen Toplumsal Cinsiyet Konusunun Farklı Kuramlar Açısından Değerlendirilmesi", ERPA International Congresses on Education, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.232-237
Güçlü M., Azakoğlu D., "Bilgisayar Destekli Eğitimin İlke, Amaç, Yarar ve Sınırlılıklar Açısından Değerlendirilmesi", ERPA International Congresses on Education, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, vol.1, no.1, pp.228-231
Güçlü M., Erten S. , "Liselerde Felsefe Eğitimin Eleştirel Düşünce Açısından Değerlendirilmesi", I. Uluslararası İpek Yolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, vol.1, no.-, pp.416-422
Bozgeyikli H., Güçlü M., Osmanoğlu E., "Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Karagöz S. , "Tarihsel Olarak Gençlik", II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, MUĞLA, TÜRKIYE, 25-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Bada A. , "Studies Conducted On Family Participation In Pre-School Education", The10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, CEK CUM., 26-27 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Şahan A., "1940 VE 1970 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM DERGİCİLİĞİ:İLKÖĞRETİM DERGİSİ ÖRNEĞİ", International Conference on New Horizons IN EDUCATION (INTE, Berlin, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Çay Y. , "A General Evaluation Over The Usage And Features Of Puppet As A Teaching Aid", 10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, CEK CUM., 26-27 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., "Sadrettin Celal Antel’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi", 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., "TÜRKİYE’DE FELSEFE ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ", I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Şahan A., "An Overall EvaluationOf The Factors Affecting Foreign Language Learning In Turkey", The 10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, CEK CUM., 26-27 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., "PLACE AND IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION INEDUCATION INSTITUTIONS", International Conference on New Horizons In Education (INTE), Berlin, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Kocaoğlu Güçlü B., "Examining CattleRaisingAnd Sheep And Goat Breeding Curriculum In Terms Of Some Factors", The 10th Multidisciplinary Academic Conference, Prague, CEK CUM., 26-27 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., Şahan A., "950 VE 1980 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM DERGİCİLİĞİ: EĞİTİM HAREKETLERİ DERGİSİ ÖRNEĞİ", 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Güçlü M., "THE EFFECTS OF KEEPING PETS ON CHILDREN", Multidisciplinary Academic Conferance, Praq, CEK CUM., 27 Mayıs - 28 Nisan 2016, vol.1, no.1, pp.81-87
Güçlü M., Adıgüzel M.U., "Türkiye’de Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Kuruluş, Yapı ve İşleyiş Yönünden Değerlendirilmesi", International Congresses on Education, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.696-702
Güçlü M., Boyraz H. , "MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNİN AMAÇ, İÇERİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ", International Conference on New Horizons in Education , Viyana, AVUSTURYA, 13-16 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.392-397
Güçlü M., Şahan A., "Educational Journal Publishing in Turkey", International Conferance for Academic Disciplines, Venedik, ITALYA, 28 Haziran - 1 Temmuz 2016, vol.9, no.3, pp.277-283
Güçlü M., "AN EVALUATION OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ON CHARACTER EDUCATION IN TURKEY", Multidisciplinary Academic Conferance, Praq, CEK CUM., 27 Mayıs - 28 Nisan 2016, vol.1, no.1, pp.79-87
Güçlü M., Yıldız B. , "DRAMA YÖNTEMİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR", International Conference on New Horizons in Education, Viyana, AVUSTURYA, 13-16 Temmuz 2016, vol.1, no.1, pp.155-160
Güçlü M., "Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Tarihsel gelişim Açısından Bir Değerlendirme", International Congresses on Education, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.689-695
Güçlü M., "Eyüp Hamdi Akman'In Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi", International Congresses on Education, Athens, YUNANISTAN, 4-7 Haziran 2015, vol.-, no.-, pp.39-39
Güçlü M., "1950 Ve 1980 Yılları Arasında Türkiye'De Mesleki Ve Teknik Eğitimle İlgili Süreli Yayınlara Yansıyan Konuların Değerlendirilmesi: Mesleki Ve Teknik Eğitim Dergisi Örneği", International Conference on New Horizons in Education, Barselona, ISPANYA, 10-12 Haziran 2015, pp.1-1
Güçlü M., "Türkiye'De Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar", Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, BARTIN, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2015, vol.-, no.-, pp.1-1
Güçlü M., "The Educational Issues Reflected In Periodicals Between 1950-1960 In Turkey: The Case Of Journal Of Education", International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning, Budapest, MACARISTAN, 10-11 Temmuz 2015, pp.19-19
Güçlü M., "İlköğretim Dergisi'Nde Yayımlanan Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi (1939-1966)", İnternational Teacher Education Conference, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 5-7 Şubat 2014, pp.872-880
Güçlü M., "Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlara Yansıyan John Dewey Konulu Makalelerin Değerlendirilmesi", Ulusal Eğitim Felsefesi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 22-23 Kasım 2013
Güçlü M., "Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Yayımlanan Ali Suavi Konulu Makalelerin Değerlendirilmesi", Sultan Abdülaziz ve Dönemi, ANKARA, TÜRKİYE, 12-13 Aralık 2013, cilt.-, no.-
Güçlü M., "Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlara Yansıyan Piri Reis Ile İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi", Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2013, vol.-, no.-, pp.125-135
Güçlü M., "Evaluation Of The Articles About Curriculum Development In The Journal Of Ilkogretim (1939-1966)", International Conference on Education, Culture and Identity, BOSNA HERSEK, 5-8 Temmuz 2013 (Link)
Güçlü M., Özdemir M.Ç., "Eğitim Hareketleri Dergisi'Nde Yayımlanan Çeviri Makalelerin Değerlendirilmesi ", ULUSLARARASI I. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ KONGRESİ, TÜRKIYE, 10-11 MAyı 2012 , vol.-, no.-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güçlü M., "Eğitim Felsefesi", PEGEM, Ankara, 2018
Güçlü M., "Öğretimde Hedef Belirleme", Öğretim İlke ve Yöntemleri , GÜÇLÜ M., Ed., Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.117-137, 2018
Güçlü M., "Öğretim de İçerik Sorunu", Öğretim İLke ve Yöntemleri, GÜÇLÜ M., Ed., Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.139-152, 2018
Güçlü M., "Eğitimin Politik Temelleri", Eğitim Bilimine Giriş, Ekici, Gülay, Ed., Paradigma Yayınları, Ankara, ss.314-340, 2017
Güçlü M., "Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri", Eğitim Bilimine Giriş, Gülay EKİCİ, Ed., Paradigma Yayınları, Ankara, ss.444-475, 2017
Güçlü M., "Sınıfta Çatışma Yönetimi", in: Sınıf Yönetimi, Yüksel, Galip; Büyükalan Filiz, Sevil, Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.311-340, 2017
Güçlü M., "İlköğretim Dergisi (1939-1966)", Sage Yayıncılık, ANKARA, 2014
Güçlü M., Arslangilay A.S., Ed., "Cumhuriyetin Öncü Eğitimcileri Halil Fikret Kanad Ve İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu", Bizim Akademi Yayınları, ANKARA, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi