Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Hüseyin KILIÇ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Sabit Telefon : +90 352 2076666 | Dahili : 23378
E Posta Adresi : huseyinerciyes.edu.tr
Web Adresi : http://aves.erciyes.edu.tr/huseyin/
Eğitim Bilgileri
Doktora, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ (sağ.bil.Ens.), Tıbbi Mikrobiyoloji, 1987-1990
Tıpta Uzmanlık, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, 1982-1985
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Biyoloji, , 1975-1979
Araştırma Alanları
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Viroloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Viroloji
Bakteriyoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Medicine, Research & Experimental
Medical Laboratory Technology
Microbiology
Infectious Diseases
Virology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2000 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1994 - 2000
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1990 - 1994
Ögr.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1986 - 1990
Arş.Gör., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1982 - 1985
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, Ö.Parkan, "Klinik Stenotrophomonas maltophilia İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Epidemiyolojisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Tıpta Uzmanlık, D.Sağlam, "KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL)SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Tıpta Uzmanlık, İ.Güler, "ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TÜRLERİNİN İZOLASYONU, TANIMLANMASI VE GENOTİPLENDİRİLMESİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Tıpta Uzmanlık, İ.Kütükoğlu, "KORONER KALP HASTALIĞI OLAN VE AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA ANTİ-HELİCOBACTER PYLORİ IGG, ANTİ-CYTOMEGALOVİRUS IGG VE CRP DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2005.
Tıpta Uzmanlık, S.Karagöz, "Kronik Hepatit B Profili Gösteren Olgularda HBV-DNA Düzeyleri", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Tıpta Uzmanlık, İ.Şahin, "Hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonunun laboratuvar tanısı ve kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Tıpta Uzmanlık, D.Akdoğan, "0-5 Yaş Çocuk İshallerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1999.
Doktora, H.Hızlısoy, "Broiler Karkaslarından Ayrılan Campylobacter jejuni İzolatlarının Makrolid, Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu Üzerine Çalışmalar", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, O.Akpınar, "Isparta İli ve Yöresinde Bruselloz Şüphesi İle İncelenen Hastaların Retrospektif Analizi ve Serolojik Testlerin Karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, O.Doğan, "MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARININ VİRÜLANS FAKTÖRLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, B.Dabanlıoğlu, "Erzincan İli ve Yöresinde Bruselloz Seroprevalansı ve Seropozitif Olguların Klinik Bulgularla İlişkisi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Doktora, M.Oğuzkaya Artan, "Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısında Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct Test'in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Doktora, D.Taheri, "İshalli ve asemptomatik kişilerde Clostridium difficile'nin tanısında kullanılan lateks aglütinasyonu, ELISA ve kültür yöntemlerinin karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1998.
Doktora, N.Öktem, "Ülsersiz dispepsili hastalarda mikroskopi, kültür ve ELISA ile Helicobacter pylori infeksiyonunun araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1996.
Yüksek Lisans, N.Akman, "Klinik numunelerden izole edilen karpapenem dirençli K.pneumoniae kökenlerinin rektal sürüntü kökenleri ile karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, İ.Şen, "çocuk ve Erişkin Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Çoklu Dirençli Esherichia coli Kökenlerinin Virulans Gen Varlığı ve Filogenetik Grup Bakımından Karşılaştırılması.", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Yüksek Lisans, D.Boz, "Clostridium difficile Suşlarının Tanısında Serolojik ve Kromojenik Agar Yöntemlerinin Araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, M.Azak, "Erzincan Tulum Peynirinde Listeria spp. İzolasyonu", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, G.Özmen, "GEMLİK GARNİZONUNDA TÜKETİME SUNULAN KANATLI ETLERİNDEN LİSTERİA SPP.İZOLASYONU", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Şen, "Gastroenteritli olgularda enterik patojenlerin ve Escherichia coli O157:H7 serotipinin araştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, M.Oğuzkaya, "Brusellozun serolojik tanısında uygulanılan Wright aglütinasyon, Rose-Bengal ve Coombs testlerinin karşılaştırılması", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, A.Alim, "Sivas il ve ilçe merkezlerinde içme sularının bakteriyolojik analizi", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1995.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hizlisoy H., Ertaş Onmaz N., Karadal F., Al S., Yildirim Y., Gönülalan Z., et al.,"Antibiotic Resistance Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated From Foods of Animal Origin", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, ss.243-249, 2018 (Link)
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., Özhan E., Altun D., Çakır Ö., et al.,"Could Frequent Carbapenem Use Be a Risk Factor for Colistin Resistance?", MİCROBİAL DRUG RESİSTANCE, vol.23, pp.1-1, 2017
Atalay M.A., Artiran Ş. , Gökahmetoğlu S., Öztürk M.A., Balci N., Cakir N., et al.,"Investigation of Rotavirus with Various Methods in Children with Acute Gastroenteritis and Determination of Its Molecular Epidemiology in Kayseri Province, Turkey", JOURNAL OF CLİNİCAL LABORATORY ANALYSİS, vol.31, no.e22030, pp.1-5, 2017 (Link)
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Cevahir F., Kiliç H., Güneş T., Alp Meşe E., "An outbreak of bloodstream infection due to extensively resistant Acinetobacter baumannii among neonates", AMERİCAN JOURNAL OF INFECTİON CONTROL, vol.45, no.10, pp.1055-1065, 2017
Kiliç H., Süzük Yıldız S., Şimşek H., Çöplü N. , Gülay Z. , Uamdss Çalışma Grubu U.Ç.G., "National Antimicrobial Resistance Surveillance System (NAMRSS) External Quality Assessment Studies: 2011-2016", MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, vol.51, pp.247-259, 2017
Gündoğdu A., Kiliç H., Kurekci C., Alp Meşe E., "Insufficient decontamination in Sewage treatment plants induce the risk of artificial selection of extended-spectrum ß-lactamaseproducing Escherichia coli", CELLULAR AND MOLECULAR BİOLOGY, vol.63, pp.80-86, 2017
Süzük Yıldız S., Şimşek H., Çöplü N., Gülay Z., Açikgöz Ö., Adaleti R., et al., "Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları:2011-2016", MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, vol.51, pp.247-248, 2017 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Kutateladze M., "Susceptibilities of Multidrug-Resistant Pathogens Responsible for Complicated Skin and Soft Tissue Infections to Standard Bacteriophage Cocktails", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.50, pp.215-223, 2016
Gündoğdu A., Bolkvadze D., Kiliç H., "In vitro Effectiveness of Commercial Bacteriophage Cocktails on Diverse Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Strains", FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, vol.7, 2016
Artıran Ş., Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Öztürk M.A., Balcı N., Çakır N., et al.,"Investigation of rotavirus with various methods in children with acute gastroenteritis snd determination of its molecular Epidemiology in Kayseri province Turkey", JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, vol.25, pp.1-5, 2016
Kiliç H., Çakar A., Akyön Y., Gür D., Karatuna O. , Öğünç D. , et al., "Türkiye'de 2014 Yılı İçinde İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Varlığının Araştırılması Investigation of Carbapenemases in Carbapenem-Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated in 2014 in Turkey", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.50, pp.021-033, 2016
Gündoğdu A., Kiliç H., , Kutateladze M., "Susceptibilities of Multidrug-Resistant Pathogens Responsible for Complicated Skin and Soft Tissue Infections to Standard Bacteriophage Cocktails ", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.50, pp.215-223, 2016
Gündoğdu A., Bolkvadze D., Kiliç H., "n vitro Effectiveness of Commercial Bacteriophage Cocktails on Diverse Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Strains", FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, pp.1761-1761, 2016
Metan G., Türe Z., Kaynar L., Berk E., Gürsoy Ş., Alp Meşe E., et al., "Tigecyline for treatment of Clostridium dificille infection refractory to metranidazole in haematopoietic stem cell transplant reciepents", JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, 2015
Metan G., Türe Z., Kaynar L., Berk E., Gürsoy Ş., Alp Meşe E., et al.,"Tigecycline for the treatment of Clostridium difficile infection refractory to metronidazole in haematopoietic stem cell transplant recipients", JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.27, pp.354-357, 2015
Gökahmetoğlu S., Atalay A., Durmaz S., Kandemir İ., Sağlam D., Kaynar L., Eser B., Çetin M., Kiliç H., "Investigation Of Epstein-Barr Virus And Parvovirus B19 Dna In Ailogeneic Stem Cell Transplant Patients", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.31, pp.155-160, 2014
Metan G., Türe Z., Kaynar L., Berk E., Gürsoy Ş., Alp Meşe E., Kiliç H., Çetin M., "Tigecycline For The Treatment Of Clostridium Difficile Infection Refractory To Metronidazole In Haematopoietic Stem Cell Transplant Recipients", JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.31, pp.155-160, 2014
Güler İ. , Kiliç H., Atalay M. A., Perçin D., Erçal B.D., "Genotyping Of Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Clinical Specimens By Rep-Pcr", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.45, pp.581-591, 2011
Kalay N., Kütükoğlu İ., Özdoğru I., Kiliç H., Çetinkaya Y., Eryol N.K., Karakaya E., Oğuzhan A., "The Relation Between Chlamydophila Pneumoniae Igg Titer And Coronary Atherosclerosis", CARDIOLOGY JOURNAL, no.3, pp.245-251, 2008
Kiliç H., "Therelationship between Helicobacter pylori IgG titreand coronary atherosclerosis", ACTA CARDIOLOGICA, 2007
Özdoğru I., Kalay N., Doğan A., Inanc M.T., Kaya M.G., Topsakal R., Gül İ., Kütükoğlu İ., Kiliç H., Eryol N.K., "The Relationship Between Helicobacter Pylori Igg Titre And Coronary Atherosclerosis", ACTA CARDIOLOGICA, vol.62, pp.501-505, 2007
Eryol N.K., Kiliç H., Gül A., Özdoğru I., İnanç M.T., Doğan A., Topsakal R., Başar E., "Are The High Levels Of Cytomegalovirus Antibodies A Determinant In The Development Of Coronary Artery Disease?", INTERNATIONAL HEART JOURNAL, no.46, pp.205-209, 2005
Caksen H., Kurtoğlu S., Hallaç I., Üstünbaş H. B., Üzüm K., Kiliç H., "The Relationship Between Scoring Systems And Cytokine Levels In Neonatal Sepsis", Ann Acad Med Singap, vol.32, no.3, pp.418-420-, 2003 (Link)
Kurtoğlu S., Caksen H., Hallaç I., Üstünbaş H. B., Üzüm K., Kiliç H., "Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha And Interleukin - 6 Levels In Neonatal Sepsis", PEDIATRIC EMERGENCY CARE, vol.9, no.3, pp.219-220-, 2003 (Link)
Serin I.S., Özçelik B., Başbuğ M., Kiliç H., Okur D., Erez R., "Predictive Value Of Tumor Necrosis Factor Alpha(Tnf-?) In Preeclampsia", EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, no.100, pp.143-145, 2002
Eşel E., Özdemir M.A., Turan M.T., Baştürk M., Kiliç H., Köse S.K., Gönül A., Sofuoğlu S., "Effects Of Lithium Treatment On Granulocyte Colony-Stimulating Factor In Patients With Bipolar Affective Disorder", KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, no.11, pp.28-32, 2001
Kiliç H., Taşkapan H., Şahin İ., Köksal F., Utaş C., "Hepatitis C Virus Genotypes In Chronic Hemodialysis Patients", NEPHRON CLINICAL PRACTICE, pp.379-380, 2000
Narin N., Çifci A., Patiroğlu T., Üstünbaş H. B., Tutuş A., Kiliç H., Üzüm K., Per H., "High Neopterin Levels In Acute Rheumatic Fever", CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, pp.652-653, 2000
Narin N., Çetin N., Kiliç H., Başbuğ M., Narin F., Kafalı M., Üzüm K., Genç E., Üstünbaş H. B., "Diagnostic Value Of Troponin T In Neonates Of Mild Pre-Eclamptic Mothers", BIOLOGY OF THE NEONATE, no.75, pp.137-142, 1999
Narin N., Tutuş A., Narin F., Tayyar M., Kiliç H., "Plasma Endothelin Levels In Neonates Of Pre-Eclamptic Patients: Elevated And Correlation With Cardiac Specific Enzymes And Left Ventricular Diastoling Filling", FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY, no.13, pp.77-77, 1998
Sofuoğlu S., Özdemir M.A., Baştürk M., Kiliç H., Köse S.K., Gönül A., "Effects Of Lithium Treatment On Granulocytes And Granulocyte-Colony Stimulating Factor In Patients With Bipolar Affective Disorder", EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, no.2, pp.170-171, 1997
Kiliç H., Sümerkan B., Koç A.N., Ünal A., Sehmen E., "Bronkoalveolar Karsinomlu Bir Olguda Isospora Belli", MIKROBIYOLOJI BULTENI, no.29, pp.410-413, 1995
Abacı İ., Düşünsel R., Patiroğlu T., Çetin N., Kiliç H., "Gebelerde Ve Bebeklerde Hepatit B Virus Belirleyicileri Ve Doku Antijenleriyle Ilişkisi", MIKROBIYOLOJI BULTENI, no.29, pp.170-178, 1995
Utaş C., Özbakir Ö., Kiliç H., Düşünsel R., Güven K., Yücesoy M., "Prevalence Of Helicobacter-Pylori Antibodies In Uremic Patients", Nephron, no.68, pp.410-410, 1994
Öktem I.S., Paşaoğlu A. , Patiroğlu T.E., Kiliç H., "The Effect And Mechanism Of Hyaluronidase Action In Experimental Brain Abscess", TURKISH NEUROSURGERY, no.3, pp.141-144, 1993
Kaya E., Soyuer Ü., Kiliç H., "Vulvovaginal Candidiasis In Parturients And Infestitation Of The Newborn. ", Revista Iberoamericana de Micología, no.7, pp.113-115, 1990
Soyuer Ü., Kiliç H., Alphan O., "Anticandida Antibody-Levels In Psoriasis-Vulgaris", The Central African Journal of Med, no.36, pp.190-192, 1990
Keleştemur H.F., Ünal A., Paşaoğlu H., Başer E., Kiliç H., "Diabetes Mellituslu Hastalarda Asemptomatik Bakteriemi. ", Mikrobiyoloji Bülteni, no.24, pp.126-132, 1990
Yeşilkaya Y., Yilmaz Z., Erkiliç A., Şen M., Kiliç H., "Plasma Gammoglobulin Levels After Splenectomy And Spleen Salvage", HBP Surgery, no.1, pp.97-100, 1989
Şahin I., Kiliç H., Özcan M., Orhan R., "Milli Güreşçiler Üzerinde Kopro-Parazitolojik Bir Araştırma", MIKROBIYOLOJI BULTENI, no.18, pp.114-118, 1984
Fazli Ş.A., Özbal Y. , Kiliç H., "Tıp Fakültesi Kreş Ve Anaokulunda Parazitolojik Bir Araştırma.", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.17, pp.245-250, 1983
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Dursun A., Özsoylu S. , Kiliç H., Ulu Kiliç A., Akyildiz B., "Çocuk bakım ünitesinde yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa,Klebsiella pneumoniae ve Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıkları", Turk Intense Care, cilt.1, no.1, ss.109-114, 2018
Kiliç H., Çolakoğlu S., Parkan Ö.M., Dinç G., Sav H., Aydemir G., "Molecular characterization and antibiotic susceptibility of Haemophilus influenzae clinical isolates", Le Infezioni Medicina, vol.. 1, no.1, pp.27-32, 2017
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Parkan Ö.M., Türe Yüce Z., "Kayseri Bölgesinde Soyutlanan Salmonella Serovarlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları", Klimik Dergisi, cilt.30, ss.22-26, 2017
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Parkan Ö.M., Ture Z., "Distribution and Antimicrobial Resistance of Salmonella Serovars Isolated in Kayseri Region", KLIMIK JOURNAL, vol.30, pp.22-26, 2017
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Alp Meşe E., "Epidemiological features of nosocomial bloodstream infections in pediatric patients", , 2016
Görkem A., Erçal B.D., Berk E., Parkan Ö.M., Timur D., Timur A., et al., "DİSPEPTİK YAKINMALARI OLAN HASTALARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE Helicobacter pylori ANTİJEN POZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016
Görkem A. , Parkan Ö.M., Timur D. , Berk E., Erçal B.D., Timur A., et al., "Dispeptik Yakınmaları Olan Hastaların Dışkı Örneklerinde Helicobacter pylori Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.20-23, 2016
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Aydın G., Alp Meşe E., "Pediyatrik Hastalarda Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Epidemiyolojik Özellikleri", Klimik Dergisi, cilt.29, ss.29-35, 2016
Timur D. , Kaya E. , Erçal B.D., Berk E., Parkan Ö.M., Delice S., et al., "Kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları", Sağlık bilimleri dergisi, cilt.24, ss.85-88, 2015
Alp Meşe E., Altun D., Berk E., Ulu Kiliç A., Ulgey A., Coşkun R., et al., "Emergency of gut colonization of carpapenem resistant Gram negativesin intensive care unit patients: a report from a middle İn come country. ", Antimicrobial Resistance and Infection Control , vol.4, pp.135-135, 2015 (Link)
Hizlisoy H., Kiliç H., "Broiler karkaslarından izole edilen Campylobacter jejuni izolatlarının makrolid, kinolon ve tetrasiklin grubu antibiotiklere karşı direnç durumu", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.81-92, 2015
Erçal B.D. , Berk E., Kaya E., Kiliç H., "KAYSERİ BÖLGESİNDE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI: DÖRT YILLIK DEĞERLENDİRME SEROPREVALENCE OF BRUCELLOSIS IN KAYSERİ REGION: FOUR-YEARS REVIEW", SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, ss.127-130, 2014
Kiliç H., Taheri D., "Comparison Of Latex Agglutination And Elisa For Detection Of Clostridium Difficile In Patients With Diarrhea And Asymptomatic Groups", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.104-107, 2014
Kandemir İ., Durmaz S., Atalay M.A., Çolakoğlu S., Delice S., Kiliç H., et al.,"Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tüberküloz Varlığının Değerlendirilmesi: Beş Yıllık Sonuçlar", European Journal of Basic Medical Science, ss.12-15, 2014
Azak M., Kiliç H., Hızlısoy H., Abay S., "Erzincan Ili Tulum Peynirlerinde Listeria Spp. İzolasyonu Ve İdentifikasyonu", Erciyes Üniv Vet Fak Derg , no.3, ss.149-156, 2012
Abdulmajed O., Koç A.N., Gültekin A., Atalay M. A., Kiliç H., "Klinik Örneklerden Mikobakteri Türlerinin İzolasyonunda Klasik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ve Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Belirlenmesi", Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21(2), ss.127-135, 2012
Abdulmajed O., Koç A.N., Atalay M.A., Gültekin A., Kiliç H., " Klinik örneklerden mikobakterileri türlerinin izolasyonunda klasik tanı yöntemlerinin karşılaştırılması ve Primer antitüberküloz ilaçlara duyarlılıklarının belirlenmesi.Mycobacterium tuberculosis.", Sağlık Bilimleri Dergisi , cilt.21, ss.127-135, 2012
Akpınar O., Kiliç H., "Bruselloz:382 Olgunun Geriye Dönük Irdelenmesi", S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.3, ss.108-113, 2012
Hızlısoy H., Kiliç H., "Evcil Hayvanlarda Aspergillus Spp.Kaynaklı Enfeksiyonlar Ve Teşhisisnde Kullanılan Galaktomannan Antijenleri", Erciyes Üniv.Vet Fak Derg, no.2, ss.111-118, 2011
Atalay M.A., Çolakoğlu S., Delice S., Durmaz S., Koç A.N., Kiliç H., "Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks suşlarının anti-tuberküloz ilaçlara duyarlılıkları. ", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , cilt.41, ss.57-60, 2011
Atalay M. A., Çolakoğlu S., Delice S., Durmaz S., Koç A.N., Kiliç H., "Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suşlarının Major Anti-Tüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları", Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.41(2), ss.57-60, 2011
Sağlam D. , Durmaz S., Kiliç H., Atalay M. A., Erçal B.D., Şarli Ş., Perçin D., "Kan Kültürlerinden Izole Edilen E.Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı Ve Antibiyotik Direnç Paternleri", ANKEM DERGİSİ, cilt.25, ss.250-5, 2011
Güler İ., Kiliç H., Atalay M. A., Perçin D., Erçal B.D., "Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Antibiyotiklere In-Vitro Duyarlılıkları", Dicle Med J, cilt.38, ss.466-70-, 2011
Dabanlıoğlu B., Doğan H., Kiliç H., "Erzincan Ilinde Brulselloz Seroprevalansı Ve Rose-Bengal,Wright Aglütinasyon Test Sonuçlarının Karşılaştırılması", Sağlık Bilimleri Dergisi(Journal of Health Sciences), no.3, ss.152-158, 2007
Özmen G., Kiliç H., "Gemlik Garnizonunda Tüketime Sokulan Tavuk Etlerinden Listeria Spp. İzolasyonu", Sağlık Bilimleri Dergisi(Journal of Health Sciences), no.3, ss.194-197, 2006
Artan O., Kiliç H., Özbal Y., Gülmez I., ".Tüberkülozun Tanısında Kullanılan “Amplified Mycobacterium Tüberculosis Direct Test”In Uygulanması Ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması.", C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, no.1, ss.5-10, 2005
Şen İ., Kiliç H., Yazar S., "Gastroenteritli Olgularda Enterik Patojenlerin Ve Escherichia Coli 0157:H7 Serotipinin Araştırılması.", ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.1-6, 2002
Akdoğan D., Çınar S., Şahin İ., Per H., Kiliç H., "0-5 Yaş Çocuk Ishallerinde Rotavirüs Araştırılması", İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) , no.3, ss.291-294, 2001
Yazar S., Karagöz S., Altunoluk B., Kiliç H., "Toxoplasmosis Ön Tanılı Hastalarda Anti-Toxoplasma Gondii Antikorlarının Araştırılması”. T Parazitol Derg.", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.24, ss.14-16, 2000
Kiliç H., Arınç H., Şahin İ., Yıldırım M., Al M., "Viral Hepatit Ön Tanılı Hasta Serumlarında Hav, Hbv, Hcv, Hdv, Hev Seroprevalansı", Viral Hepat Derg, no.1, ss.62-65, 1999
Kiliç H., Utaş C., Oymak O., Ünal A., Karagöz S., Şahin İ., "Investigation Of Hepatitis E Virus Antibodies In Hemodialysis Patients And Donor Sera", Erciyes Tıp Derg, no.2, ss.180-182, 1999
Kiliç H., Güven K., Karagöz S., Şahin İ., Gürsoy Ş., "Diagnostic Value Of Indirect Hemagglutination Test In Amebic Liver Abscess", Türk Parazitol Derg, vol.22, no.3, pp.378-378, 1998
Güven K., Arıkan T., Yücesoy M., Kiliç H., "İnflamatuvar Barsak Hastalığında Clostridium Dificile’Nin Önemi", The Turkısh Journal of Gastroenterology , cilt.1, no.13, ss.75-75, 1998
Oğuzkaya M., Kiliç H., Koç A.N., Thaeri D., "Bruselloz Ön Tanılı Hastala Serumlarında Wright Aglutinasyon Coombs Ve Rose-Bengal Testlerin Uygulanması.", Erciyes Üniv Sağlık Bilimleri Derg, no.6, ss.4-8, 1997
Cesur Y., Üzüm K., Kiliç H., Caksen H., Üstünbaş H. B., "Mycoplasma Pneumoniae Seropozitifliğinin Saptanmasında Elisa, Latex Ve Soğuk Aglutinasyon Testlerinin Karşılaştırılması", Türk Pediatri Arşivi, no.32, ss.28-31, 1997
Kiliç H., Utaş C., Ünal A., Arınç H., Yıldırım M., Şahin İ., "Farklı Gruplarda Hcv Ve Seroprevalansı", Viral Hepatit Derg, no.3, ss.73-75, 1997
Kiliç H., Şahin İ., Arınç H., Yıldırım M., Koç A.N., "1 Ocak 1994-31 Aralık 1995 Tarihleri Arasında 4427 Hasta Serumunda Hbv Markerlerinin Serolojik Profili", Viral Hepatit Derg, no.3, ss.121-124, 1997
Kiliç H., Şahin İ., Koç A.N., Yıldırım M., Fazli Ş.A., Özcan M., Arınç H., "Tüberküloz Şüpheli 685 Hasta Serumunda Elisa Ile Antimikobakteriyel Antikor Bulguları", Erciyes Üniv Sağlık Bilimleri Derg, no.5, ss.22-25, 1996
Koç A.N., Kiliç H., Sözer E., Thari J., "Kist Hidatik Tanılı Olgularda Indirekt Hemaglutinasyon Yönteminni Önemi Ve Seropozitiflik Oranı", Türk Parazitol Derg, no.20, ss.57-60, 1996
Koç A.N., Kiliç H., Sözüer E.M., Taheri D., " Kist hidatik tanılı olgularda İndirekt Hemaglütinasyon Yönteminin önemi ve seropozitiflik oranı", .Türkiye Parazitoloji Dergisi 20 (1):57-60, 1996., cilt.20, ss.57-60, 1996
Cesur Y., Üzüm K., Kiliç H., Üstünbaş H. B., Caksen H., "Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuklarda Mycoplasma Pneumoniae’Nın Rolü", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg, no.39, ss.697-701, 1996
Kiliç H., Şahin İ., Yıldırım M., Koç A.N., Arınç H., "Hav Seroprevalansının Yaş Ve Mevsimsel Analizi", Viral Hepatit Derg, no.2, ss.70-72, 1996
Tayyar M., Budak Z., Kiliç H., Başbuğ M., Aygen E.M., Serin I.S., "Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarında Antifosfolipid Sendromunun Rolü", Kadın Doğum Derg, no.12, ss.151-156, 1996
Başbuğ M., Aygen E.M., Kiliç H., Budak Z., Tayyar M., Ökten S., "Serum Chlamydia Trachomatis Immunoglobulin G Antikorları Ve Tekrarlayan Spondan Abortuslar", MN Klinik Bilimler, no.1, ss.165-167, 1995
Gündüz Z., Düşünsel R., Patiroğlu T., Utaş C., Kiliç H., "Kronik Hemodializ Hastalarında Hepatit B Aşı Uygulaması Ve Immun Cevabın Değerlendirilmesi", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Derg, no.4, ss.25-32, 1995
Öztürk M.A., Öztürk M.K., Kiliç H., Koparal M., Özdemir M.A., "Çocuklarda Hepatit E Seroprevalansı", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg, no.38, ss.173-178, 1995
Ünal A., Özmerdivenli R., Kiliç H., Karahacıoğlu E., "Kanserli Hastalarda HBsAg ve Anti HCV pozitifliği", Türk Onkoloji Dergisi, no.2, ss.106-106, 1995
Alim A., Kiliç H., "Sivas İl Ve Ilçe Merkezlerindeki Içme Sularının Bakteriyolojik Incelenmesi", C.Ü. Tıp Fakültesi Derg, no.17, ss.251-255, 1995
Öztürk M.A., Koparal M., Kiliç H., "Kayseri’De Çocuklarda Hepatit A Antikor Seroprevalansı", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg, no.38, ss.165-171, 1995
Gödekmerdan A., Şahin I., Kiliç H., "Sağlık Ocağına Başvuran Hastalarda Blastocystis Hominis’In Görülme Sıklığı Ve Gastrointestinal Şikayetlerle Ilişkisi", Erciyes Üniv Sağlık Bilimleri Derg, no.4, ss.5-13, 1995
Utaş C., Özbakir Ö., Kiliç H., Düşünsel R., Güven K., Yücesoy M., "Üremik Hastalarda Helicobacter Pylori Prevalansı: Dispeptik Semptomlar Ile Ilişkisi", T Klin Gastroenterohepatoloji, no.5, ss.157-159, 1994
Tayyar M., Kiliç H., Sümerkan B., Kale T., Başbuğ M., "Sıçan Uterusunun Mikrobiyal Durumunda Prednizolon, Estradiol Ve Siklofosfamidin Etkileri", Jinekoloji ve Obstetrik Derg, no.7, ss.230-233, 1993
Şahin N., Kiliç H., Özcan M., Dalkiliç E., "Akciğer Tüberkülozu Tanısında Elisa, Mikroskopi Ve Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Erciyes Ünv Sağ Bil Derg, no.2, ss.13-18, 1993
Tayyar M., Başbuğ M., Kiliç H., Öztürk F., Ökten S., "Immunoglubulin G Level In The Surgically Induced Rat Endometriosis", Acta Reproductiva Turcica, no.15, pp.119-125, 1993
Tayyar M., Kiliç H., "Fetal Immun Cevaba Cinsiyetin Etkisi.", Haseki Tıp Bült, no.30, ss.51-54, 1992
Kiliç H., "Toxoplasmosis Yönünden Elisa Ile Seropozitif Olguların Serumları Sabin Feldman Ve Indirekt Flöresan Antikor Yöntemleriyle Karşılaştırılması. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, no.15, ss.24-28, 1991
Kiliç H., Üstünbaş H.B., Ünal A., Altindaş K., Şahin I., "Romatoid Faktör Ve Antinükleer Antikoru Seropozitif Olan Hasta Serumlarında Elisa Ve Sf Denreyleri", Türkiye Parazitoloji Dergisi, no.15, ss.29-34, 1991
Kiliç H., Şahin I., Kumandaş S., Kaya E., "Toxoplasmosis Ön Tanılı Hastalarda Elisa Ile T. Gondii Antikorlarının Araştırılması. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, no.15, ss.20-23, 1991
Kiliç H., Şahin I., Altıntaş K., Fazli Ş.A., Özbal Y., Dalkiliç E., "T. Gondii Serolojisinde Çapraz Reaksiyonların Araştırılması.", Türk Parazitol Derg, no.15, ss.35-41, 1991
Boran B., Tayyar M., Ökten S., Kiliç H., "Erken Membran Rüptüründe Fetal Ve Maternal Immunoglubulin Düzeyleri", Kadın Doğum Derg, no.5, ss.232-236, 1990
Özbal Y., Öztürk M., Kurtoğlu S., Kiliç H., Doğangüneş S., Al M., Çelebi N., "Gastroenteritli Olgulardan Soyutlanan Enteropatojen Mikroorganizmalar. ", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, no.20, ss.57-63, 1990
Aritaş Y., Can İ., Kiliç H., Yilmaz Z., Bengisu B., Yeşilkaya Y., "Tıkanma Sarılığı Olan Hastalarda Preoperatif Ve Postoperatif Immunolojik Değişiklikler.", Erciyes Tıp Dergisi, no.11, ss.36-43, 1990
Babür C., Özbal Y., Fazli Ş.A., Kiliç H., "Kayseri Ve Yöresinde Salmonelloz Prevalansı Ve Etkenlerine Karşı Oluşan Antikor Titreleri. ", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, no.19, ss.143-147, 1989
Özgül Y., Erdinç M., Özbal Y., Kiliç H., Fazli Ş.A., "Kollagen Doku Hastalıklarnıda Sero-Immunolojik Testlerin Önemi", BEGV Derg, no.1, ss.3-6, 1989
Tatlişen A., Gülmez I., İlkin C., Karacagil M., Kiliç H., "İdiyopatik Infertil Erkeklerde Serum Antisperm Antikorları, Serum Ve Seminal Plazmada Immunoglobulin Düzeyleri", Erciyes Tıp Dergisi, no.11, ss.419-425, 1989
Fazli Ş.A., Özbal Y. , Dalkiliç E., Kiliç H., Sümer İ., "Kayseri Ve Yöresinde Beş Yılda Bruselloz Kuşkusu Ile Inecelenen Hastaların Seroloji Bulguları. ", İnfeksiyon Dergisi, no.3, ss.157-160, 1989
Özbal Y. , Fazli Ş.A., Bölükbaşi S., Kanadikirik F., Kiliç H., Arslan N., "Habitual Abortusun Etiyolojisinde Rol Oynayan Mikroorganizmlerin Insidansı.", İnfeksiyon Dergisi, no.1, ss.137-142, 1987
Özbal Y., Dönmez E., Kurtoğlu S., Kiliç H., "Genç Anne Ve Bebeklerinde Kızamıkçık Ve Sitomegalovirus Antikor Bulguları. ", Türk Mikrobiyol Cem Derg, no.17, ss.200-204, 1987
Dönmez E., Tayyar M., Kiliç H., "C-Reaktif Proteinin Erken Membran Rüptürü Vakalarında Önemi. ", Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.9, ss.41-45, 1987
Dönmez E., Dalkiliç E., Kiliç H., "Anne Ve Yenidoğan Kordon Kan Serumlarında Hbsag ", Kadın Doğum Derg, no.3, ss.16-18, 1987
Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Beş Yıllık Toxoplasma Olguları ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, no.9, ss.1-4, 1986
Şahin I., Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "Kayseri Ve Çevresinde Patojen Protozoonların Prevalansı. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, no.9, ss.12-18, 1986
Yücesoy M., Gönen M., Özbal Y. , Kiliç H., "İntestinal Amöbiyazisde Kanda Ve Jejunal Biyopside T Ve B Lenfosit Oranları ", Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.8, ss.171-177, 1986
Kiliç H., "5000 Gaita Numunesinde Barsak Parazitlerinin Incelenmesi", Erciyes Üniversitesi Tıp Fak Derg, cilt.6, ss.569-572, 1984
Fazli Ş.A., Kiliç H., Erkiliç K., "Kaynağı Dışarda Olan Bir Schistozomiasis Vakası", Türk Parazitol Derg, cilt.7, ss.95-100, 1984
Fazli Ş.A., Şahin I., Paşaoğlu A. , Selçuklu A., Gok V., Kiliç H., "Atipik Bir Askariyaz Vakası. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.7, ss.89-93, 1984
Kiliç H., "Sağlık Koleji Öğrencilerinde Koproparazitolojik Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Tıp Fak Derg, cilt.6, ss.541-544, 1984
Fazli Ş.A., Kiliç H., "6500 Gaita Numunesinin Barsak Protozoonları Yönünden Incelenmesi. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, no.7, ss.1-7, 1984
Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarında 1980-1982 Yıllarında Yapılan Toxoplasma Çalışmaları. ", Türkiye Parazitoloji Dergisi, ss.32-35, 1983
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akman N., Kiliç H., Gündoğdu A., "YATAN HASTALARIN KLİNİK NUMUNELERİ İLE REKTAL KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN KABAPENEM DİRENÇLİ K.PNEUMONİAE KÖKENLERİ ÜZERİNE MOLEKÜLER BİR ÇALIŞMA", 38. Türk mikrobiyoloji cemiyeti kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4 Kasım - 8 Aralık 2018, pp.47-47
Hora M., Gündoğdu A. , Kiliç H., "The taxonomic origins of the antimicrobial resistance genes present in hot-spot environments.", 38. Türk mikrobiyoloji cemiyeti kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Kasım 2018, pp.21-21
Çevik Ş., Kaan Ö., Boz D., Karacagil K., Gülpınar Y., Kiliç H., "İdrar ve Dışkı Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Türleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları", 13. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.127-127
Kiliç H., Demir Aydemir G., Gündoğdu A., Hora M., "Klinik Numunelerden İzole Edilen K. pneumoniae ve A. baumannii Kökenlerinde Kolistin E-test Duyarlılıklarının Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi ile Karşılaştırılması", 13.ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.154-154
Kaan Ö., Çevik Ş., Demir Aydemir G., Kızılkan S., Lale Görmüş D., Kiliç H., "Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi", 13. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.115-115
Kaan Ö., Çevik Ş., Hızlı Duman N., Ayar S. , Dumlu G., Opak Akcan G., et al., "Akut Gastroenteritli Hastaların Dışkı Örneklerinde Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığının Mevsimlere Göre Analizi", 13. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.117-117
Aslaner H., Mistik S., Kiliç H., "Boğaz Ağrısında Mıstık Skoru ve Modifiye Centor Skoru’nun Kullanımının Değerlendirilmesi. ", 12. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2018, ss.1-1
Şen İ., Gündoğdu A., Kiliç H., "The Investigation of virulence gene characteristic and phylogenetic grouping of E.coli strains isolated from blood culture of adult and children patients.", 28TH ECCMID 2018, MADRİD, ISPANYA, 21 Nisan - 24 Mayıs 2018, vol.28thP0913, no.28thP0913, pp.166-166 (Link)
Gündoğdu A., Kilic H., Ulu Kilic A. , Gündoğan K., Aslan E. , Ufuk N., "Limited sensitivity andenrichment bias of culture-based pathogen detection in intensive care unit enviroment revealed by metagenomic sequence", ESCMID Madrid,Spain 21-24 april 2018, Madrid, ISPANYA, 21-24 Nisan 2018, vol.28th, no.28th, pp.116-116 (Link)
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Ulu Kiliç A., Kafadar I.H., Güney A., Kiliç H., "Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.71-71
Eren E., Ulu-Kiliç A., Cevahir F., Kiliç H., Alp E., "Prediction of mortality in Patientswith bloodstream infection due tocarpapenem-resistant Klebsiella pneumoniae", ECCMID28th, MADRID, ISPANYA, 21 Mayıs - 24 Nisan 2018, vol.28th, no.28th, pp.149-149 (Link)
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Ulu Kiliç A., Güney A., Kafadar I.H., Kiliç H., "Shotgun metagenomik dizileme üzerinden ortopedik protez enfeksiyonlarındaki atipik patobiyomun ortaya çıkarılması", 7. Ekmud Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2018, ss.70-70
Aslan-Gürpınar E. , Nalbantoğlu Ö.U., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Gündoğan K., Gündoğdu A., "Persistence of Microbial Communities in the Hospital Environment", 2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.44-44
Gündoğdu A. , Nalbantoğlu U., Ulu Kiliç A., Güney A., Kafadar İ.H., Kiliç H., "Shotgun Metagenom Dizileme Üzerinden Ortopedik Protez Enfeksiyonlarındaki Atipik Patobiyomun Ortaya Çkarılması", Mediterranean Journal of Infectıon,Microbes and Antimicrobials, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-13 Mayıs 2018, cilt.7, no.1, ss.102-103 (Link)
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Arslan B., Kiliç H., "Poten1al an1microbials figh1ng XDR-pathogens; A study on the isola1on and characteriza1on of lytic bacteriophages effec1ve on colis1n resistance K. pneumoniae", ESCMID/ASM Conference on Drug Development to Meet the Challenge of Antimicrobial Resistance, Lizbon, PORTEKIZ, 4-7 Eylül 2018, pp.35-35 (Link)
Nalbantoğlu Ö. , Kiliç H., Ulu Kiliç A., Hora M., Gündoğdu A., "KAN KÜLTÜRÜNDE ÜREYEN RALSTONİA MANNİTOLİLYTİCA ÜZERİNE TÜM GENOM TEMELLİ BİR ÇALIŞMA :YAKIN ZAMANDA KAZANILMIŞ VİRÜLANS ADALARININ TESPİTİ", 38. Türk mikrobiyoloji cemiyeti kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Kasım 2018, pp.39-39
Çevik Ş., Kaan Ö., Koç D., Şanlı C., Ulu Kiliç A., Kiliç H., "Kliniklerde Yatan Hastaların Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae, Karbapeneme Dirençli Escherichia coli ve Vankomisin Dirençli Enterokok Sıklığının Değerlendirilmesi", 13. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Nisan 2018, ss.125-125
Gündoğdu A., Nalbantoğlu Ö.U., Kiliç H., "A high resistome diversity in a metropolitan hospital wastewater in Turkey revealed using shotgun metagenomics", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.318-318
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "An alternative vancomycin resistant enterococci decolonization strategy: bacteriophage therapy", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, vienna, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.200-200
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Nalbantoğlu Ö.U., "Rapid pathogen detection in ambiguous infections using real-time nanopore sequencing technology", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.127-127
Parkan Ö.M., Kiliç H., Gündoğdu A., Alp Meşe E., Timur D., Ünaldı Ö., et al., "Molecular characterization of clinical Stenotrophomonas maltophilia isolates from a tertiary care hospital in Kayseri, Turkey", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Viyana, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.2910-2910 (Link)
Gündoğdu A., Charyyeva A. , Kiliç H., Nalbantoğlu Ö.U., "HUMAN PROTOZOAN PARASITE DIVERSITY IN WASTE AND TREATED WATER: AN ENVIRONMENTAL METAGENOMICS ANALYSIS", The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), Valensiya, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2017, pp.643-643
Hasdemir M.U., Aksu M.B., Çağlan E., Çavuşoğlu İ., Çelik Ç., Sancak B., et al., "In vitro activity of plazomicin and underlying resistance mechanisms inEnterobacteriaceae isolated from blood isolates from hospitalized patients in Turkey", 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMİD 2017), ,
Sancak B. , Söyletir G., Ülger N., Karatuna O., Karahan Z.C., Evren E., et al., "İn Vitro Activity of Plazomicin and Underlying Resistance Mechanisms in Enterobacteriaceae İsolated From Blood İsolates From Hospitalized Patients in Turkey.", 27th ECCMID, the European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, Viyana, AVUSTURYA, 22-25 Nisan 2017, pp.1278-1278
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Aslan-Gürpınar E. , Nalbantoğlu Ö.U., "Kültür Bağımlı ve Kültür Bağımsız Yöntemler İle Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Flora Analizi", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8 Kasım - 12 Aralık 2017, ss.140-140
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., Arslan B., "KOLISTIN DIRENÇLI K. PNEUMONIAE’YA ETKILI LITIK BAKTERIYOFAJLARIN IZOLASYONU VE KARAKTERIZASYONU", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.416-416
Şen İ., Gündoğdu A., Kiliç H., "ÇOCUK VE YETISKIN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERINDEN IZOLE EDILEN DIRENÇLI ESCHERICHIA COLI KÖKENLERININ VIRÜLANS GEN VARLIGI VE FILOGENETIK GRUP BAKIMINDAN DEGERLENDIRILMESI", 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Kasım 2017, ss.293-293
Gündoğdu A., Kiliç H., Nalbantoğlu Ö.U., Charyyeva A., "HUMAN PROTOZOAN PARASITE DIVERSITY IN WASTE AND TREATED WATER: AN ENVIRONMENTAL METAGENOMICS ANALYSIS", 7th Congress of European Microbiologists (FEMS2017), Valensiya, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2017, pp.643-643
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Kiliç H., Arslan B., Alp Meşe E., "BACTERIOPHAGE AS EFFECTIVE DECOLONIZING AGENT FOR STAPHYLOCOCCUS AUREUS CARRIERS", The 7th Congress of European Microbiologists (FEMS 2017), Valensiya, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2017, pp.1459-1459
Ulu Kiliç A., Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "Standart bakteriyofaj kokteyllerinin VRE patojenlerine karşı in vitro aktivitelerinin araştırılması", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, ss.20-20
Kiliç H., Çakar A., Gür D., Türkiye Çal.Grubu E., "Karbapenemaz üreten E.coli ve K.pneumoniae izolatlarında Plazmosinin invitro etkinliği.", xxxvıı. Türk Mik.Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2016, ss.261-262 (Link)
Parkan Ö.M., Boz D., Gökahmetoğlu S., Kiliç H., Elmali F., Kaleli Ö., "HBV DNA Saptanmasında ve Kantitasyonunda İki Farklı sistemin Karşılaştırılması", 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Şubat 2016, ss.232-232
Artıran Ş. , Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Balcı N., Kiliç H., Durmaz R., "Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüsün Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması ve Genotip Dağılımının Belirlenmesi", 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Şubat 2016, ss.225-226
Talaslıoğlu Sönmez M., Atalay M.A., Çakır N., Kiliç H., Gökahmetoğlu S., "Kayseri Bölgesinde 2014-2015 Yıllarındaki Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı", 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Şubat 2016, ss.244-244
Gündoğdu A., Kiliç H., Parkan Ö.M., Arslan B., "Ayakta Hastalardan İzole Edilen Dirençli Shigella Kökenlerinde Sul/İnt gen Dağılımları", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.PS-066, ss.72-72
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Parkan Ö.M., Türe Yüce Z., "Kayseri Bölgesinde Soyutlanan Salmonella Serovarlarının Dağılımı ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.224-225
Gündoğdu A., Kiliç H., Kutateladze M., Ulu Kiliç A., "Komplike Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyon Etkeni Patojenlerin Standart-faj Duyarlılıkları", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, ss.25-25
Gündoğdu A., Katouli M., Dinç G., Parnian F., Kiliç H., "YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ÜROPATOJENİK E. COLI İZOLATLARININ VİRÜLENS GEN VARLIĞI VE BİYOFİLM FORMASYONU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.239-239
Timur D., Kaya E., Parkan Ö.M., Berk E., Kiliç H., "Yoğun Bakım Hastalarından İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Moleküler Epidemiyolojisi ve Antibiyotik Duyarlılığı", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.149-150
Gündoğdu A., Kiliç H., Bolkvadze D., "GÜRCİSTAN'DA KLİNİKTE KULLANILAN BAKTERİYOFAJ KOKTEYLLERİNİN GSBL ÜRETEN E.COLI PATOJENLERİNE KARŞI İN VİTRO AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.232-232
Gündoğdu A., Kiliç H., Bolkvadze D., "Susceptibility of ESBL-producing Escherichia coli to commercial bacteriophage coctails originated in Georgia", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.153-153 (Link)
Parkan Ö.M., Kiliç H., Gündoğdu A., Alp Meşe E., Timur D., Berk E., et al., "Klinik S. maltophilia İzolatlarında sul ve intI Genlerinin Dağılımının Araştırılması ve PFGE Yöntemi ile Klonal Yakınlıklarının İncelenmesi", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.162-162
Dinç G., Karacagil K. , Kiliç H., Gündoğdu A., Alp Meşe E., "BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN YEMEKHANE PERSONELİNDE NAZAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI VE İZOLATLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.186-186
Kaleli Ö., Berk E., Parkan Ö.M., Alp Meşe E., Timur D., Kiliç H., "Kliniklerde Yatan Hastaların Rektal Sürüntü Örneklerinde Real Time PCR ile vanA VE vanB Direnç Genlerinin Araştırılması", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.199-199
Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİNİN GSBL-ÜRETEN E. COLI ÜZERİNE SEÇİCİ BASKISI; HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİ?", 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2016, ss.141-141
Gündoğdu A., Kiliç H., Astley D., Katouli M., "Clonal diversity and virulence characteristics of UPEC strains with their adhesion capability on Caco-2 and A-498 cell lines", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.192-192 (Link)
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., "Colistin-resistant Gram-negative pathogens lacking the mcr-1 gene isolated from clinical specimens of hospitalized patients in Turkey ", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.PLB37-PLB37 (Link)
Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., "Sewage treatment plants cause artifical selection of ESBL-producing E. coli threatening public health", 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.45-45 (Link)
Gündoğdu A., Ulu Kiliç A., Kiliç H., Alp Meşe E., "Kolistin Dirençli Gram-olumsuz Mikroorganizmaların Klinik ve Epidemiyolojisi: Hastanelerde Yeni Tehdit", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, ss.37-37
Berk E., Demiraslan H., Erçal B.D., Kaya E., Alp Meşe E., Kiliç H., "In vitro synergistic activity of colistin and daptomycin combination against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii", 26 th ECCMID Congress, Amsterdam, HOLLANDA, 9-12 Nisan 2016, pp.58-58
Gündoğdu A., Kiliç H., Astley D., Katouli M., "Toplum Kaynaklı Üropatojenik Escherichia coli Kökenlerinde Patojenite Değerlendirilmesi", 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2016, cilt.suppl1, no.PS-063, ss.71-71
Çopur Çiçek A., Berk E., Erçal B.D., Sandallı C., Kaya E., Parkan Ö.M., et al., "The First Identification of Two Variants of VIM-Type Metallo-Beta–Lactamase (VIM-31 and VIM-38) in Carbapenem Resistant Enterobacter Isolates from Turkey", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES , Tiflis, GURCISTAN, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.285-285
Berk E., Erçal B.D., Parkan Ö.M., Kaya E., Kiliç H., "Karpapenem dirençli Enterik Bakterilerin Diğer Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Belirlenmesi", 3.Ulusal Klinik MİKROBİYOLOJİ Kongresi, TÜRKIYE,
Şimşek H., Süzük S., Bayram M., Aktaş D., Kiliç H., Uamdss Çalışma Grubu -., "Uluslararası Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı Ağı CAESAR (Central Asian and Eastern Eurapean Surveillance of Antimicrobial Resistance) Katılım Deneyi", 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Kasım 2015, ss.276-276
Dinç G., Kiliç H., Gündoğdu A., Karacagil K., Alp Meşe E., "Evaluation of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Prevalence and Their Carbapanem Resistance Rates in Blood Cultures of a Cohort of Turkish Patients", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES , Tiflis, GURCISTAN, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.121-121
Gündoğdu A., Katouli M., Dinç G., Parnian F., Kiliç H., "Virulance Factors and Biofilm Formation of Uropathogenic E.coli Isolated from Hospitalized Children and Adults", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES , Tiflis, GURCISTAN, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.96-96
Süzük S., Şimşek H., Bayram M., Temel F., Gürpelioğlu S., Kiliç H., et al., "UAMDSS DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 2011-2014 Yılı SONUÇLARI", 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Kasım 2015, ss.275-275
Şimşek H., Süzük S., Bayram M., Aktaş D., Kiliç H., Uamdss Çalışma Grubu -., "Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi(UAMDSS) 2011-2014 Yılı Verileri", 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Kasım 2015, ss.275-275
Berk E., Erçal B.D., Parkan Ö.M., Kaya E., Kiliç H., "Karbapenem dirençli Enterik Bakterilerin Diğer Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Belirlenmesi", 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Kasım 2015, ss.251-251
Berk E., Erçal B.D., Çopur Çiçek A., Sandallı C., Kaya E., Parkan Ö.M., et al., "Molecular Characterization of Antibiotic Resistance Genes in Carbapenem Resistant Isolates of Enterobacteriaceae from the Faculty Hospital of Eciyes University", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES , Tiflis, GURCISTAN, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.288-288
Berk E., Erçal B.D., Demiraslan H., Kaya E., Kiliç H., "Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşlarında Daptomisin-Kolistin Kombinasyonunun in vitro Aktivitesinin Değerlendirilmesi", 3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Kasım 2015, ss.265-265
Gönen Z.B., Dinç G., Öner Bulut N., Kiliç H., Çetin M., "Bacterial contamination rate of PRF in standart room air. ", 2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies,, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, pp.205-205
Gündoğdu A., Kiliç H., Alp Meşe E., Parkan Ö.M., Ulu Kiliç A., "Pediatrik Kan Dolaşımı Enfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Antibiyotik Duyarlılıkları", 10. ANKEM Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Mayıs 2015, ss.150-150
Gündüz Z., Sözeri B., Esen A., Paç Kisaarslan A., Kiliç H., Düşünsel R., et al.,"Clinical and subclinical features and MEFV mutation distrubiotion in of FMF patient's siblings", 8th International Congress of Familial Mediterrannean Fever and systemic autoinflammatory diseases, DRESDEN, ALMANYA, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, vol.13, no.Suppl 1, pp.63-63
Serap S., Murad B., Dilber A., Kiliç H., Çalişma Grubu U., "Uluslararsı antimikrobiyal direnç sürveyans ağı caesar katılım deneyi", 3.ULUSAL KLİNİK MİK.KONGRESİ, TÜRKIYE,
Aktaş D., Kiliç H., "ULUSLAR ARASI ANTİMİKROBİYALDirenç Sürveyansı Ağı CAESAR Central Asian and Eastern Eurapean Surveillance of Antimicrobial Resistance Katılım Deneyi", 3.Ulusal Klinik MİKROBİYOLOJİ Kongresi, TÜRKIYE,
Süzük S., Hüsniye Ş., Bayram M., Gürpelioğlu S., Kiliç H., "UAMDSS Ç GRUBU UAMDSS DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI2011 2014 Yılı SONUÇLARI", 3.Ulusal Klinik MİKROBİYOLOJİ Kongresi, TÜRKIYE,
Gündoğdu A., Mohammad K., Kiliç H., Dinç G., Fatemeh P., "Virrulance Factors and Biofilm Formation of Uropathogenic E coli Isolated from Hospitalized Children and Adults", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, ,
Berk E., Erçal B.D., Sandalli C., Kaya E., Parkan Ö.M., Kiliç H., "The First Identification of two Variants of VIM Type Metallo Beta Lactamase VIM 31 AND vım 38 in Carpapenem Resistance Enterobacter Isolates from Turkey", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES, ,
Dinç G., Kiliç H., Gündoğdu A., Kasim K., Alp Meşe E., "Bacterial contamination rate of PRF in standart room air 2nd International congress on stem cell and cellular therapies", 7TH EURASIAN CONGRESS, ,
Gündoğdu A., Kiliç H., Ulu Kiliç A., Aydin G., Alp Meşe E., "Epidemiology of nosocomial Infections in Turkish Pediatric Patients: A 1-Year Retrospective Study", The 7th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES , Tiflis, GURCISTAN, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.161-161
Kaya E., Kasap Tekinşen F.F., Erçal B.D., Berk E., Kiliç H., Koç A.N., "Mikobakteriyoloji Laboratuvarına Gönderilen Klinik Örneklerde Direkt Mikroskobi, Kültür Ve Pcr Sonuçlarının Değerlendirilmesi", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.313-314
Karauz M., Erçal B.D. , Berk E., Atalay M.A., Delice S., Timur D., Parkan Ö.M., Şanli C., Perçin D., Kiliç H., "Shigella Izolatlarının Türlere Göre Dağılımı Ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri", 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2014, ss.136-136
Parkan Ö.M., Berk E., Erçal B.D. , Atalay M.A., Timur D., Delice S., Karauz M., Yağan S., Perçin D., Kiliç H., "Klinik Stenotrophomonas Maltophilia Izolatlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu", 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2014, ss.133-133
Timur D., Erçal B.D. , Berk E., Kaya E., Parkan Ö.M., Delice S., Karauz M., Karacagil K., Perçin Renders D., Kiliç H., "Kan Kültürlerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları", 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2014, ss.139-139
Erçal B.D. , Delice S., Berk E., Parkan Ö.M., Karauz M., Timur D., Koç D., Perçin Renders D., Kiliç H., "Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnç Profilinin Değerlendirilmesi", 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2014, ss.132-132
Hizlisoy H., Kiliç H., "Broiler Karkaslarından Izole Edilen Campylobacter Jejuni'Lerin Makrolid, Kinolon Ve Tetrasiklin Grubu Sntibiyotiklere Karşı Direnç Durumu", Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2014, cilt.-, no.-, ss.42-43 (Link)
Timur D., Parkan Ö.M., Kiliç H., Atalay M.A., Kasap Tekinşen F.F., Koç A.N., "Mycobacterium tuberculosis tanısında İki Farklı Gerçek Zamanlı PCR Yönteminin Değerlendirilmesi", 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, ss.107-107
Kiliç H., Parkan Ö.M., Kaynar L., Metan G., Atalay M.A., Keklik M., et al.,"Hematoloji-Onkoloji Hastalarında İki Farklı Ticari Kit ile Eş Zamanlı Olarak CMV DNA'nın Araştırılması", 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, ss.130-130
Görkem A., Parkan Ö.M., Timur D., Erçal B.D., Berk E., Timur A., Kiliç H., "Dispepsi Ön Tanılı Hastaların Dışkı Örneklerinde Helicobacter Pylori Antijen Pozitifliğinin Değerlendirilmesi", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.350-351
Erçal B.D., Berk E., Parkan Ö.M., Hızlı Duman N., Kiliç H., "Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuklarda Direkt Floresan Antikor Testi Ile Viral Etkenlerin Araştırılması", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.349-350
Erçal B.D., Berk E., Kaya E., Kiliç H., "Kayseri Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansı: 4 Yıllık Değerlendirme", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.353-353
Kaya E., Kasap Tekinşen F.F., Berk E., Erçal B.D., Kiliç H., Koç A.N., "Mycobacterium Tuberculosis Kompleks İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları: Dört Yıllık Değerlendirme", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.309-309
Berk E., Erçal B.D., Kiliç H., Kaya E., "Atipik Pnömoni Ön Tanılı Hasta Serumlarında Elisa Igg/Igm Seroprevalansı", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.349-349
Berk E., Erçal B.D., Delice S., Parkan Ö.M., Timur D., Görkem A., Yağan S., Kiliç H., "Dışkı Kültürlerinden İzole Edilen Enterik Patojenlerin Değerlendirilmesi", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.159-159
Kiliç H., Çakar A., Akyön-Yılmaz Y., Gür D., Euscape-Türkiye Çalışma Grubu -., "Türkiye’de 2014 Yılı İçinde İzole Edilen Karbapenem Dirençli E.coli ve K.pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Varlığının Araştırılması", 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Kasım 2014, ss.154-155
Kiliç H., Kaya E., Çolakoğlu S., Perçin Renders D., Kandemir İ., Atalay M.A., Delice S., Sağlam D., "Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyeieri Ve Antibiyotik Duyarlılıkları", XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 3-7 Kasım 2012, ss.291-
Sağlam D., Kiliç H., Perçin Renders D., Atalay M.A., Durmaz S., Erçal B.D., " Kan Kültürlerinden İzole Edilen E. Coli Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Paternleri", 26. ANKEM Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 18-22 Mayıs
Çolakoğlu S., Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Kiliç H., "Lyme Hastalığında Serolojik Tanı", I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 12-16 Kasım 2011, ss.184-
Sağlam D., Durmaz S., Kiliç H., Perçin Renders D., Atalay M.A., Şarli Ş., "Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Gsbl Sıklığı Ve Antimikrobiyal Direnç Paternleri", I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 12-16 Kasım 2011, ss.28-
Kandemir İ., Atalay M.A., Durmaz S., Çolakoğlu S., Delice S., Kiliç H., Koç A.N., "Mikobakteriyoloji Laboratuvarına Gelen Santral Sinir Sistemi Örneklerinin Değerlendirilmesi", I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 12-16 Kasım 2011, ss.221-
Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Durmaz S., Kandemir İ., Sağlam D., Kaynar L., Eser B., Çetin M., Kiliç H., "Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Ebv Dna'Nın Araştırılması", 4. Ulusal Viroloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 23-26 Haziran 2011, ss.8-
Atalay M.A., Koç A.N., Sav H., Gültekin A., Kiliç H., "Pseudoepidemiye Neden Olan Mycobacterium Türlerinin Lcd Çip Yöntemiyle Tanımlanması", XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKİYE, 3-7 Kasım 2012, ss.346-
Atalay M.A., Çolakoğlu S., Delice S., Koç A.N., Kiliç H., "Klinik Örneklerden İzole Edilen Mikobakteri Suşlarının Antitüberkülotik Direnç Durumu", XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, KKTC / Girne, TURKİYE, 7-11 Kasım
Güler İ., Kiliç H., Perçin Renders D., "Yoğun Bakım Hastalarından İzole edilen Metisiline Dirençli S.aureus Suşlarının Moleküler Epidemiyolojisi", XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 2010, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 27-31 Ekim 2010, ss.221-221
Atalay A., Çolakoğlu S., Delice S., Koç A.N., Kiliç H., "Klinik örneklerden izole edilen Mikobakteri suşlarının antituberkülotik direnç durumu. ", XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 7-11 Kasım 2010, no.pB-007, ss.221-221
Atalay M.A., Çolakoğlu S., Delice S., Koç A.N., Kiliç H., "Klinik Örneklerden İzole Edilen Mikobakteri Suşlarının Antitüberkülotik Direnç Durumu", XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKİYE, 7-11 Kasım
Atalay M.A., Çolakoğlu S., Delice S., Koç A.N., Kiliç H., "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikobakteri Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi", XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, KKTC / Girne, TÜRKİYE, 7-11 Kasım
Dabanlıoğlu B., Doğan O., Kiliç H., "Erzincan ili ve çevresinde Brusella Antikor Prevalansının serolojik ve Klinik bulgularla ilişkisi", I. Ulusal Zoonoz Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 3-6 Aralık 2007, ss.151-151
Yazar S., Yaman O., Dabanlıoğlu B., Özcan H., Doğan H., Kiliç H., "Erzincan İli ve çevresinde yaşayan insanlarda Anti-E. granolosus antikorlarının araştırılması", 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-23 Kasım 2007, ss.237-237
Doğan O., Dabanlıoğlu B., Kiliç H., "Erzincan ili Kentsel ve Kırsal Kesiminde Brusellozis Sero-epidemiyolojisi", I. Ulusal Zoonoz Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 3-6 Aralık 2007, ss.155-155
Karagöz S., Kiliç H., Gürsoy Ş., "Kronik Hepatit B enfeksiyonunda hibridizasyonla HBV-DNA düzeyinin belirlenmesi", 1. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2000, ss.24-24
Oğuzkaya Artan M., Kiliç H., Özbal Y., "Tüberkülozun tanısında kullanılan klasik ve yeni yöntemlerin karşılaştırılması", XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-13 Ekim 2000, ss.321-321
Üzüm K., Doğan Ş., Kiliç H., Kurtoğlu S., Üstünbaş H.B., "Tüberkülozlu aile Çocuuklarının serum Tüberküloz IgM , IgG ve IgA düzeyleri ", 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 2-5 Aralık 1999, ss.29-29
Akdoğan D., Kiliç H., Öztürk M.K., Per H., "0-6 Yaş Grubu İshalli Çocuklarda Rotavirus Sıklığı", 9.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3 Ekim - 8 Eylül 1999, ss.255-255
Yazar S., Karagöz S., Altunoluk B., Kiliç H., "Toxoplasmosis ön Tanılı Hastalarda Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması", 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 1999, ss.251-251
Kiliç H., Karagöz S., Aygen B., "Kronik Semptomatik HBV taşıyıcılarında serum HBV-DNA düzeyleri", IV.Ulusal Viral Hapatit Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 1998, ss.32-32
Özcan M., Özbal Y., Fazli Ş.A., Kiliç H., "Kayseri’de, Tüberküloz kompleksi Mikobakterilerin Antitüberkülotiklere Karşı Direnç Direnç Durumu", 2. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 1998, ss.175-175
Çifci A., Üstünbaş H.B., Narin N., Patiroğlu T., Üzüm K., Kiliç H., et al., "Aktif Romatizmal Kardit Seyrinde; İnterlökin-1 alfa, Tümör Nekrozis Faktör alfa, Lenfosit alt grupları ve Neopterin Düzeyleri", XLII. Milli Pediatri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 1998, ss.36-36
Kiliç H., Özdemir M.A., Patiroğlu T., Külahli I., Ünal A., Karagöz S., et al., "EBV Ön tanılı Hastalarda ELISA ile Anti-EBV IgG ve IgM Seroprevalansı", XLII. Milli Pediatri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 1998, ss.E12-E12
Narin N., Tutuş A., Narin F., Tayyar M., Kiliç H., "Plasma Endothelin Levels In Neonates Of Pre Eclamptic Patients:Elevation And Correlation With Cardiac Specific Enzymes And Left Ventricular Diastolic Filling.", International Congress of Fetal Cardiology, HOLLANDA, 21-23 Tmmuz 1998, vol.77, no.4, pp.338-342
Şahin İ., Kiliç H., Utaş C., Özbal Y., Köksal F., "Homodiyalis Hastalarında HCV-RNA araştırması", IV.Ulusal Viral Hapatit Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 1998, ss.61-61
Kiliç H., Çetin N., Öztürk M.A., Kurtoğlu S., Tayyar M., Şahin İ., et al., "Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi 5 Yıllık TORCH Seroprevalansı", XLII. Milli Pediatri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 25-28 Haziran 1998, ss.E11-E11
Hallaç I., Üzüm K., Kiliç H., Üstünbaş H.B., Kurtoğlu S., Aydın K., et al., "Yenidoğan sepsisi, sepsisle birlikte şok ve sepsis dışı hastalığı olan yenidoğanlarda serum TNF-alfa ve IL-6 Düzeyleri", XLI. Milli Pediatri Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 1997, ss.47-47
Taheri D., Kiliç H., Güven K., Arıkan T., "ELISA ve Lateks Aglutinasyonu Yöntemleriyle İshalli Olan ve olmayan Dışkı Örneklernide Clostridium Difficile’nin Araştırılması", 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 1997, ss.804-804
Çetin N., Kafalı M., Kiliç H., "Preterm bebeklerde kızamık antikorları", VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 1997, ss.130-130
Kiliç H., Utaş C., Ünal A., Karagöz S., Şahin İ., "Hemodiyaliz hastalarında ve donörlerde Anti HEV Araştırması", 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 1997, ss.410-410
Hallaç I., Üzüm K., Kiliç H., Üstünbaş H.B., Kurtoğlu S., Aydın K., et al., "Can Pentoxifylline Affect TNF-alfa and IL-6 levels During Neonatal Sepsis and Septic Shock? ", Fourth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with International Participation, Baku, AZERBAYCAN, 21-25 Eylül 1997, pp.139-139
Narin N., Çetin N., Kiliç H., Başbuğ M., Kafalı M., Üzüm K., et al., "Preeklamptik anne bebeklerindeki myokard hasarını belirlemede Troponin T düzeyinin tanı değeri", VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 1997, ss.31-31
Kiliç H., Öztürk M.K., Üstünbaş H.B., Şahin İ., Karagöz S., "Pediatrik yaş grubunda Anti Adenovirus ve Anti RSV Seroprevalansı", 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 1997, ss.457-457
Kiliç H., Arınç H., Şahin I., Yıldırım M., Al M., "Viral Hepatit ön tanılı hasta serumlarında HAV, HBV, HCV, HDV, HEV seroprevalansı", III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 1996, ss.10-10
Öktem N., Kiliç H., Özbakir Ö., "Ülsersiz dispepsili hastalarda mikroskopi, kültür ve ELISA ile Helicobacter pylori infeksiyonunnu araştırılması", XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 1996, ss.65-65
Kiliç H., Şahin I., Arınç H., Koç A.N., "1 Ocak 1994-31 Aralık 1995 tarihleri arasında 4427 hasta serumunda HBV markırlarının serolojik profili. ", 3. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 1996, ss.p.25-p.25
Kiliç H., Utaş C., Ünal A., Arınç H., Şahin I., "Farklı gruplarda HCV seroprevalansı", III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 1996, ss.62-62
Üzüm K., Aydın K., Kiliç H., Öztürk M.K., Poyrazoğlu M.H., "Akciğer enfeksiyonlu çocuklarda ELISA ile Tüberküloz IgG ve IgM seropozitifliği", XL. Milli Pediatri Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 1996, ss.96-96
Öztürk M.A., Öztürk M.K., Kiliç H., Koparal M., Özdemir M.A., "The Prevalance of antibodies against Hepatitis E Virus in Kayseri", Third Regional Congress of Pediatrics of Central Asia and Turkey with Internatonal Participation, Almaty, KAZAKISTAN, 23-27 Eylül 1996, pp.133-133
Talaslioğlu A., Ersoy A.Ö., Kiliç H., Karaman Y., Köseoğlu E., "Antifosfolipid antikorları ve serebral iskemi", XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 1996, ss.39-39
Kiliç H., Şahin I., Arınç H., Yıldırım M., "HAV Seroprevlansının Yaş ve Mevsimsel Analizi", III. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 1996, ss.12-12
Üzüm K., Öztürk M.K., Çıkrıkçı V., Arslan D., Kiliç H., "Hepatik Ensefalopati Tedavisinde flumazenil", XL. Milli Pediatri Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 1996, ss.96-96
Oymak O., Kiliç H., Utaş C., Yalçındağ C., "Hemodiyaliz hastalarında artmış Romatoid faktör prevalansı", XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-26 Ekim 1996, ss.91-91
Koç A.N., Kiliç H., Sözüer E.M., Taheri D., "Kist hidatik ön ve kesin tanılı olgularda İndirekt Hemaglutinasyon Yönteminin önemi ve seropozitiflik oranı", 9. Parazitoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 1995, ss.107-107
Kiliç H., Koç A.N., Fazli Ş.A., Sümerkan B., Taheri D., Arslan F., et al.,"24263 hasta serumunun Wright Aglütinasyon Testi (WAT) ile incelenmesi.", . 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 1995, ss.88-88
Cesur Y., Üzüm K., Kiliç H., Üstünbaş H.B., Caksen H., "Alt solunum yolu enfeksiyonlu çocuklarda Myocoplasma pneumoniae enfeksiyonu sıklığı ve tanısında ELISA, Latex ve Soğuk Aglutinasyon testlerinin karşılaştırılması", 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Eylül 1995, ss.76-76
Oğuzkaya Artan M., Kiliç H., Fazli Ş.A., Koç A.N., Taheri D., "Brusellozun serodiyagnozunda Wright aglütinasyon, Rose-Bengal ve coombs testlerinin değeri", 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 1995, ss.74-74
Gündüz Z., Utaş C., Düşünsel R., Patiroğlu T., Kiliç H., "Hepatitis B vaccination and Determination of Immune Response in Chronic Hemodialysis", XXXIst Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, Vienna, AVUSTURYA, 3-6 Temmuz 1994, pp.184-184
Şen İ., Kiliç H., Sümerkan B., "Gastroenteritli olgularda Enterohemorrahagic E. coli 0157:H7 serotipi araştırılması.", XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 1994, ss.28-28
Abacı İ., Düşünsel R., Patiroğlu T., Çetin N., Kiliç H., "Gebelerde HBV taşıyıcılık Prevalansı, HBV’nün perinatal geçişi ve HBV taşıyıcılığı, Bağışıklığı ve perinetal geçişi, Doku antijenleri ile ilişkisi", 13. Ulusal Immunoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 1993, ss.50-50
Utaş C., Kiliç H., Düşünsel R., Özbakir Ö., Güven K., Yücesoy M., "Prevalence of Helicobacter pylori antibodies: Relation with Dyspeptic Symtoms in Uremic Patients", XXXth Congress of the European Renal Association Dialysis and Transplant , Glasgow, İSKOÇYA, 15-18 Eylül 1993, pp.99-99
Şahin N., Kiliç H., Özcan M., Dalkiliç E., "Akciğer tüberkülozu tanısında mikroskopi, kültür ve ELISA yöntemlerinin karşılaştırılması", 25. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , BURSA, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 1992, ss.15-15
Kiliç H., Şahin I., Altıntaş K., Fazli Ş.A., Özbal Y., Dalkiliç E., "Investigation of False Positive Reactions in Serodiagnosis of Toxoplasmosis", 5th International Congress for Infectious Dieseases, Nairobi, KENYA, 7-11 Haziran 1992, pp.143-143
Kiliç H., Üstünbaş H.B., Ünal A., Altıntaş K., Şahin I., "The Investigation of T. gondii antibodies in rheumatoid factor and antinuclear antibodies seropositive patients with ELISA and Sabin-Feldman-Test", 5th International Congress for Infectious Dieseases, Nairobi, KENYA, 7-11 Haziran 1992, pp.143-143
Kiliç H., Şahin I., Kumandaş S., Kaya E., "Investigation of Toxoplasma gondii Antibodies By ELISA in Patients", 5th International Congress for Infectious Dieseases, Nairobi, KENYA, 7-11 Haziran 1992, pp.143-143
Kiliç H., "Toxoplasmosis yönünden ELISA ile seropozitif olguların serumları Sabin-Feldman ve indirekt flöresan antikor yöntemleriyle karşılaştırılması", 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-25 Ekim 1991, pp.84-84
Özbal Y., Öztürk M.A., Kurtoğlu S., Kiliç H., Doğangüneş S., Al M., et al., "Gastroentiritli olgulardan soyutlanan entropatojen mikroorganizmalar", XXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 16-28 Haziran 1990, ss.20-20
Soyuer Ü., Kiliç H., "Anti-Candida antibody levels in Psoriasis vulgaris", 4th Immunodermatology Symposium, Amsterdam, HOLLANDA, 21-23 Eylül 1989, pp.18-18
Dalkiliç E., Fazli Ş.A., Kiliç H., Özcan M., "Tıp öğrencileri arasında yüzeysel mikoz aranması", XXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 1988, ss.61-61
Özbal Y., Dönmez E., Kiliç H., Kurtoğlu S., "Genç anne ve bebeklerinde kızamıkçık ve sitomegalovirus antikor bulguları", IV. Jineko - Patoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 1987, ss.20-20
Erdoğan Y., Dalkiliç E., Kiliç H., "EÜ Tıp Fakültesi kan bankası donörlerinde HbsAg ve VDRL çalışmaları", I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 1987, ss.252-252
Dönmez E., Tayyar M., Kiliç H., "C-Reaktif proteinin erken membran rüptürü vakalarında önemi", IV. Jineko - Patoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 1987, ss.20-20
Özdemir M.A., Patiroğlu T., Hasanoğlu A., Şahin I., Kiliç H., "Giardiasiste malabsorbsiyon ve immunoglobulin düzeyleri", 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 1987, ss.69-69
Kiliç H., Fazli Ş.A., "Karaciğer kist hidatikli hastalarda ameliyat öncesi sonrası immunoglobulin düzeyleri ve kompleman birleşmesi reaksiyonu", 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 1987, ss.50-50
Dönmez E., Dalkiliç E., Kiliç H., "Anne ve yenidoğan kan serumlarında HbsAg", I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 1987, ss.250-250
Fazli Ş.A., Özbal Y., Dalkiliç E., Kiliç H., Sümer İ., "Kayseri ve yöresinde Bruselloz kuşkusu ile incelenen hastaların serolojik bulguları", I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 1987, ss.234-234
Fazli Ş.A., Kiliç H., "EÜ Tıp fakültesi mikrobiyoloji anabilim dalında bir yıllık TORCHS bulguları ", XXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi , SİVAS, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 1986, ss.26-26
Kiliç H., Fazli Ş.A., Toyganözü Y., "1985 yılında immunoglobulin (IgG, IgM, IgA, IgE) çalışmaları. ", XXII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi , SİVAS, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 1986, ss.27-27
Fazli Ş.A., Kiliç H., Aksebzeci T., "Erciyes Üniv Tıp Fak Mikrobiyoloji Anabilim Dalında bir yıllık Hepatit B virusu çalışmaları", XXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 1986, ss.23-23
Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "Erciyes Üniv Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında beş yıllık Toxoplasmose araştırılması", 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 1985, ss.13-14
Fazlı Ş.A., Kiliç H., "Sağlık Koleji Öğrencilerinde Toxoplasmose ve alışkanlıklarla ilgisi", 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 1985, ss.13-13
Şahin I., Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "Kayseri ve çevresinde patojen protozonların prevalansı", 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 1985, ss.18-18
Fazlı Ş.A., Özbal Y., Şahin I., Kiliç H., "The Prevalence of intestinal parasites in the Kayseri area", The Fourth European Multicolloquium of Parasitology (EMOPIV), İZMİR, TÜRKIYE, 14-19 Ekim 1984, pp.45-45
Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "Survey of Toxoplasmosis among nursing college students", The Fourth European Multicolloquium of Parasitology (EMOPIV), İZMİR, TÜRKIYE, 14-19 Ekim 1984, pp.60-60
Fazlı Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "1981 Yılında Mikrobiyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarında 2207. Gaitanın Barsak Parazitleri Yönünden Incelenmesi. ", Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKİYE, 11-13 Mart, ss.674-682
Fazli Ş.A., Özbal Y. , Kiliç H., Yıldız Y., "1980 yılında rutin Bakteriyoloji Laboratuvarında yapılan boğaz kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar", Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mart 1982, ss.72-72
Cinaz P., Patiroğlu T.E., Hasanoğlu E., Eldeleklioğlu S., Kiliç H., "Üç difteri vakasının takdimi.", Kayseri Üniv. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 1-4 Mart 1982, ss.912-917
Fazlı Ş.A., Özbal Y., Kılık M., Arslan N., Kiliç H., "1981 yılında Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji bölümü seroloji laboratuvarında Listeriose bulguları", Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mart 1982, ss.29-29
Fazli Ş.A., Özbal Y., Kiliç H., "1981 Yılında mikrobiyoloji bölümü parazitoloji laboratuvarında amöbiase bulguları", Kayseri Üniv. Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, KAYSERİ, TÜRKIYE, 1-4 Mart 1982, ss.665-668
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kiliç H., "Tıbbi MİKROBİYOLOJİDE TEMEL KURALLAR VE TEST REHBERİ", Erciyes Üniv.matbaası., KAYSERİ, 2017
Kiliç H., "Leptospira", Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, Cengiz A.T., Ed., Güneş Kitabevi, Ankara, ss.663-669-, 2004
Kiliç H., "Mikroorganizmaların Sistematik İnceleme Ve İzolasyon Araçları", Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji, Cengiz A.T., Ed., Güneş Kitabevi, Ankara, ss.27-31-, 2004
Kiliç H., "Paraziter Hastalıklarda Laboratuvar Tanı Yöntemleri", İntörn El Kitabı, Karakaş ES, Ed., Erciyes Üniv. Yayınları, Kayseri, ss.280-291-, 1992
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Hastane Atık Sularının Karıştığı Şehir Kanalizasyon Sisteminin Arıtma Öncesinde ve Sonrasında GSBL Üreten E. Coli ve Pandemik O25-ST131 Klonu Bakımından Taranması"", TÜBITAK Projesi, 114S893, Araştırmacı, 2016
"Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına (KKKAH) Karşı Geliştirilen İnaktif Aşıya Bağlı Oluşacak Hücresel İmmun Yanıtın Araştırılması", TÜBITAK Projes ", TÜBITAK Projesi, 1130632, Araştırmacı, 2016
"Hastane ve kentsel atık/arıtılmış su metagenomunda de novo mikrobiyal çeşitlilik rezistom virülom ve mobilom analizlerinin yapılması"", BAP Arastırma Projesi, TCD-2016-6041, Araştırmacı, 2017
"Ortopedik Protez Enfeksiyon Mikrobiyotasının Metagenomik Yöntemlerle De Novo Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 116S290, Araştırmacı, Devam Ediyor
""Kolistin Dirençli Gram-Negatif Patojenlerde Direnç Kazanım Paternlerinin Tüm Genom Dizi Analizleri İle Ortaya Çıkarılması"", TÜBITAK Projesi, 315S263, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikrobiyom Bulaş Ağının Çıkarımı İçin Hesaplamalı Kaynak İz Sürüm Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi"", TÜBITAK Projesi, 115E998, Danışman, Devam Ediyor
"Yenidoğan Kord Kanı Normal Gelsolin Düzeyleri ve Gelsolin Düzeylerinin Hastaların Morbidite ve Mortalite Üzerine Olan Etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2015-5982, Araştırmacı, 2017
"Farelerde Oluşturulan Deneysel Diyabet Modelinde Karbapenem Dirençli Klebsiella Pneumoniae'ya Bağlı Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Antibiyotik Tedavisi", TÜBITAK Projesi, 114S896, Araştırmacı, 2016
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
28th ECCMID Madrid, , Spain 21-24April 2018, Madrid, Nisan 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 8
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi