Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altintaş H., Kassouri Y., "Asymmetric Responses of Stock Prices to Money Supply and Oil Prices Shocks: New Evidence from a Nonlinear ARDL Approach", International Journal of Economics and Financial Issues, vol.8, pp.45-53, 2018 (Link)
Altintaş H., Kassouri Y., "A MULTIVARIATE CAUSALITY ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND ELECTRICITY CONSUMPTION IN TURKEY ", Energy Economics Letters, vol.4, no.2, pp.9-19, 2017 (Link)
Altintaş H., Koçbulut Ö., "ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE EŞİK EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ ", ASOS Journal, ss.32-51, 2017 (Link)
Altintaş H., "Petrol Fiyatlarının Gıda Fiyatlarına Asimetrik Etkisi: Türkiye için NARDL Modeli Uygulaması", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.14, ss.1-24, 2016 (Link)
Koçbulut Ö., Altintaş H., "İkiz Açıklar ve Feldstein Horioka Hipotez, OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler , cilt.-, no.48, ss.145-174, 2016 (Link)
Altintaş H., Mercan M., "Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi", Ankara Üniversitesi Siyasal Biligiler Fakültesi Dergisi, cilt.70, no.2, ss.345-376, 2015 (Link)
Altintaş H., Mercan M. , "Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-11 Ülkeleri Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması", TİSK Akademi, no.2, ss.318-347, 2015 (Link)
Altintaş H., " Türkiye’De Döviz Kurunun Enflasyon Üzerine Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1987–2011", Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.33, pp.163-201, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Altintaş H., Türker O., "The Dynamics Of Export And Import Functions In Turkey: Cointegration And Multivariate Granger Causation Analysis", International Journal of Asian Social Science, vol.4, no.5, pp.676-689, 2014 (Link)
Altintaş H., Koçbulut Ö., "Türkiye'De Elektrik Tüketiminin Dinamikleri Ve Ekonomik Büyüme: Sınır Testi Ve Nedensellik Analizi", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.37-65, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Altintaş H., Kum M., "Multivariate Granger Causality Between Electricity Generation, Exports, Prices And Economic Growth In Turkey", International Journal of Energy Economics and Policy, vol.3, pp.41-51, 2013 (Link)
Altintaş H., "Türkiye’De Petrol Fiyatları, İhracat Ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı Ve Dinamik Nedensellik Analizi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.19, pp.1-30, 2013 (Link)
Altintaş H., "Türkiye'De Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksik Emisyonu Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.263-294, 2013 (Link)
Altintaş H., Öz B., Çetin R., "The Impact Of Exchange Rate Volatility On Turkish Exports: 1993-2009", The South East European Journal of Economics and Business, vol.6, pp.67-77, 2011 (Link) (Abstract)
Altintaş H., Taban S. , "Twin Deficit Problem And Feldstein – Horioka Hypothesis In Turkey: Ardl Bound Testing Approach An Investigation Of Causality", International Research Journal of Finance and Economics, pp.30-45, 2011
Altintaş H., Ayrıçay Y. , "Türkiye’De Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1987-2007", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.71-98, 2010
Altintaş H., Çetintaş H., "Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi", Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.-, no.-, ss.33-56, 2010
Altintaş H., "Türkiye’De Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi Ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1996-2007", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.64, ss.1-30, 2009
Altintaş H., "Türkiye’De Para Talebinin İstikrarı Ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.15-46, 2008
Altintaş H., Çetintaş H. , Taban S. , "Türkiye’De Bütçe Açığı, Parasal Büyüme Ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1992-2006", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.185-207, 2008
Altintaş H., Öz B., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Stand-By Anlaşmaları Ve Ekonomik Belirleyicilerine Yönelik Bir Logit Yöntem Uygulaması", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, ss.73-90, 2008
Altintaş H., Çetin R., "Türkiye’De Dış Ticaret Dengesi Belirleyicilerinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1989–2005", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.64, ss.29-64, 2008
Altintaş H., Öz B., "Para Krizlerinin Sinyal Yaklaşımı İle Öngörülebilirliği: Türkiye Uygulaması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.19-43, 2007
Altintaş H., Öz B., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Krizlerinin Çok Değişkenli Logit Yöntemiyle Öngörülmesi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.62, ss.1-30, 2007
Altintaş H., Çetin R., "A Review Of Emprical Studies On Foreign Direct Investment And Trade", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.71-99, 2006
Altintaş H., Çetin R., "Şeffaflık Artışı Bankacılık Sektöründe İstikrar İçin Yeterli Bir Araç Mıdır? Türkiye’De Bankacılık Krizlerinin Şeffaflık Çerçevesinde Değerlendirilmesi", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, ss.138-159, 2006
Altintaş H., "Bankacılık Krizleri, Nedenleri Ve Ekonomik Maliyetleri", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.39-61, 2004
Altintaş H., Taban S. , "Döviz Kuru Rejimlerinin Enflasyon Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri", Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, ss.55-71, 2004
Altintaş H., "Fiyat İstikrarı Sağlanmasında Enflasyon Hedefleme Stratejisi: Öncelikler Ve Ekonomik Sorunlar", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.17-43, 2002
Altintaş H., Taban S. , "Gelişmekte Olan Ülkelerde Merkez Bankası Bağımsızlığı: Karşılaşılan Güçlükler Ve Sınırlamalar", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.27-45, 2002
Altintaş H., "Enflasyon Hedefleme Stratejisinde Ekonomik Performans Analizi Ve Şili Uygulaması", İktisat İşletme ve Finans, ss.77-94, 2002
Altintaş H., "Merkez Bankasının Para Politikası Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Teorik Yaklaşımlar", İktisat İşletme ve Finans, ss.58-74, 2000
Altintaş H., Akkaya Ş., "Türkiye’De Bütçe Açıkları Ve Devlet Borçları", İktisat İşletme ve Finans, ss.28-37, 1999
Altintaş H., "Global Ekonomilerde Finansal İstikrarsızlığın Ekonomik Analizi: Güney Doğu Asya Krizinin Ekonomik Yansımaları", İktisat İşletme ve Finans, ss.37-54, 1999
Altintaş H., Akkaya Ş., "Para Arzının Enflasyon Etkisi: Türkiye Uygulaması: (1988-1997)", Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.269-277, 1998
Altintaş H., "Dünyada Ve Türkiye’De Özelleştirmenin Mikro Ve Makro Ekonomik Etkileri", İktisat İşletme ve Finans, ss.37-52, 1997
Altintaş H., Eroğlu Ö., "Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu: Ekonomik Ve Enflasyon Üzerine Bir Değerlendirme", İktisat İşletme ve Finans, ss.48-63, 1997
Altintaş H., Doğan Ç., "Özelleştirme Sonrası Statü Değişikliği Ve Performans Analizi", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.35-44, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altintaş H., Benli M. , Kaplan M. , "Oil Prices and Economic Growth: Evidence from NARDL", International Congress of Management Economy and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, vol.3, pp.2769-2780 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altintaş H., "Gayri Nakdi Krediler", Bankalarda Kredi Yönetimi, Ekrem Erdem, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.142-166, 2012
Altintaş H., "Neoliberal Politikalar: Brezilya Ve Türkiye Uygulamaları", Küreselleşme Sürecinde Finansal Piyasalar, E. Alper Güvel ve Zekeriya Mızrak, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.196-223, 2008
Altintaş H., "Finansal Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Deneyimleri: Güney Doğu Asya Ve Türkiye Uygulaması", Küreselleşme Üzerine Notlar, Oğuz Kaymakçı, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.317-352, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi