Erciyes Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik C., "Değişimin Sosyolojisinde Şehir ve Fıkıh İlişkisi", Düşünen Şehir, ss.24-35, 2019 (Link)
Çelik C., "Şehrin Aynası: Sinema", Düşünen Şehir, ss.8-19, 2018
Çelik C., "Şehir ve Makber, Ölümün ve Mezarlığın Kentsel Tecriti", Düşünen Şehir, ss.14-23, 2018 (Link)
Çelik C., "Türkiye'de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980)", Bilimname, vol.2018, pp.217-251, 2018 (Link)
Çelik C., "Göç, Sığınma ve Medeniyetin Dayanışma Kodları", Diyanet Aylık Dergi, ss.7-9, 2018
Çelik C., "Anadolu Şehirleşmesinde Gelenek ve Din: Kayseri'de Dini Hayatın Şehirleşme Serüveni ", Düşünen Şehir, cilt.1, ss.37-53, 2017 (Link)
Çelik C., "Örgütlü Dinî Gruplarda Hegemonik Dönüşüm", İnsan ve Toplum, cilt.7, ss.25-67, 2017
Çelik C., "Şehrin Ritimleri; “Terennümden Feryada” Müzik ve Şehir İlişkisi", Düşünen Şehir, ss.18-27, 2017 (Link)
Çelik C., "Sekülerleşmenin Kuramsal Sosyolojik Serüveni", İslami Araştırmalar, cilt.28, ss.209-223, 2017 (Link)
Çelik C., "Toplumsal Hafızanın İnşasında İsimler", Sosyoloji Divanı, ss.63-75, 2017
Çelik C., "Ev'den Konuta Meskenin Sosyolojik Dönüşümü", Düşünen Şehir, ss.30-43, 2017 (Link)
Çelik C., "Cemaatten Örgüte Dönüşüm ve Sosyolojik Teorinin Darbelenmesi", Tezkire, Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim Dergisi, ss.115-120, 2016
Çelik C., "Modern Öncesinden Postmoderne Değişen Şehirde Geleneği Yeniden İnşa Etmek", Sabah Ülkesi, ss.38-41, 2015 (Link)
Çelik C., "Geleceğin Kenti, Zamanda Ve Mekanda Süreklilik", Şehir Düşünce Degisi, ss.32-37, 2015 (Link)
Çelik C., "İslamcılığın İktisat Tasavvuru: İdeolojik Gelgitler", IJRS (International Journal of Religious Sciences), ss.8-26, 2015 (Link)
Çelik C., "İslam Şehrinden Şehir İslamına:Tarihsel Tecrübeden Sosyolojik Pratiğe Şehrin Medeniyet Kodları", Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.137-156, 2014 (Link)
Çelik C., "Taşranın Değişen Sosyolojisi", Sosyoloji Divanı, cilt.1, ss.25-30, 2013
Çelik C., "Din Ve Komşuluk", Sosyoloji Divanı, ss.69-78, 2013
Çelik C., "Modern Dünyada Dindarlık", Diyanet Aylık Dergi, ss.13-15, 2013
Çelik C., "Medya-Siyaset İlişkisinin Sosyolojik Çözümlemesi", Türkiz, ss.107-119, 2011
Çelik C., "Sünnet Sosyolojisi Üzerine Soruşturma", Eskiyeni Dergisi, ss.70-73, 2011
Çelik C., "Değişim Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din-Paradigmatik Anlam ve İşlev Farklılaşması", Karadeniz, ss.25-35, 2010 (Link)
Çelik C., "Paradigmatik Bir Açıklama Kavramı Olarak Medeniyet Ve Medeniyet Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi", İslami Araştırmalar, cilt.21, ss.52-68, 2010 (Link)
Çelik C., "Şehrin Zamanından Zamanın Şehrine: Şehir Kültürünü Tanımlayıcı Bir Kod Olarak Zaman Ve Zamansallık", Muafazakar Düşünce, ss.29-39, 2010
Çelik C., Şahin İ., "Kadın Dindarlığı: Bir Paradoksun Söyledikleri", Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.1-3, ss.141-166, 2009
Çelik C., "Türk Din Sosyolojisinde Kuramsal Yaklaşım Sorunu", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.2, ss.196-210, 2009
Çelik C., "Almanya Da Türkler: Sürekli Yabancılık, Kültürel Çatışma Ve Din", Milel ve Nihal, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.105-142, 2008 (Link)
Çelik C., "Bir Kimlik Beyanı Olarak İsimler: Kişi İsimlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.5-21, 2007
Çelik C., "Türkün Şehirle İmtihanı", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.1-13, 2007
Çelik C., "Niklas Luhmann Da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu", Bilimname, ss.51-74, 2007 (Link)
Çelik C., "Teodisenin Sosyolojisi", Bilimname, cilt.2, ss.37-66, 2007 (Link)
Çelik C., "Neoklasik Din Sosyolojisi: Niklas Luhmann Da Sistem Olarak Din", Marife, cilt.7, ss.193-219, 2007
Çelik C., "Gökalpin Bir Değişim Dinamiği Olarak Kültür-Medeniyet Teorisi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.43-63, 2006 (Link)
Çelik C., "Kültürel Sembol Sistemi Olarak İsimler: İsim Sosyolojisine Giriş", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.39-61, 2006 (Link)
Çelik C., "Dindarlık Tipolojilerine Metodolojik Bir Yaklaşım", İslamiyat, cilt.8, ss.71-90, 2005
Çelik C., "Sosyal Eşitsizlik İle Dini Yaşayış Arasındaki Etkileşime Sosyolojik Bir Yaklaşım", Marife, ss.139-155, 2004
Çelik C., "Türk Halk Dindarlığında Değişim Ve Süreklilik: Ziyaret Fenomeni Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.213-239, 2004 (Link)
Çelik C., "Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat", Bilimname, ss.153-174, 2003 (Link)
Çelik C., "İslam İktisat Ahlakına Dair Birbirini Tamamlayan Bakış Açıları: Weber Ve Ülgener Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", İslami Araştırmalar, cilt.16, no.4, ss.660-671, 2003 (Link)
Çelik C., "Ab Yolunda Avrupayı Hıristiyanlık Aynasında Görmek", 2023 Dergisi, ss.38-43, 2003
Çelik C., "Kurumsallaşma İle Cemaatleşme Arasında Göçmen Kimliği", Marife, ss.235-247, 2003
Çelik C., "Mevlananın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.21-38, 2002 (Link)
Çelik C., "Değişim Sürecinde Merkez-Çevre İlişkileri Ve Çevresel Dini Yönelimler", İslamiyat, cilt.5, ss.81-97, 2002
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Dini Hayat", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.131-150, 2001 (Link)
Taştan A. , Kuşat A., Çelik C., "Üniversite Düzeyinde Din Öğretimi Alan Öğrencilerde Eğitim Sürecinde Oluşan Tutum Ve Davranış Değişiklikleri, (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.169-192, 2001 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik C., "Müslüman Toplumlarda Bir Medeniyet Kodu Olarak Zaman Tasavvurunun Yeni Zaman Anlayışları ve Kültürü ile Etkileşimi", Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sepozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-11 Ekim 2015, vol.1, pp.319-326
Çelik C., "Sivil Toplum ve Siyaset Etkileşiminde Dini Gruplar", Kuran ve Toplumsal Bütünleşme (Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler) Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 27-29 Mart 2015, ss.527-546
Çelik C., "İbn Haldun ile Max Weber'in Şehir Analizleri Üzerinden Müslüman Toplumların Sosyolojisine Kapı Açmak", Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, ÇORUM, TÜRKIYE, 8-8 Ağustos 2015, pp.181-191
Çelik C., Tekin Ş., "Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları", Uluslararası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, pp.232-244
Çelik C., "Dini Sosyal Hareketler ve Cemaatlerin İncelenmesinde Sosyolojik Paradigmaların Krizi", Uluslararası Dini Araştırmalar Küresel Barış Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2013, vol.2, pp.509-521
Çelik C., "Türkiye'De Sekülerleşmenin Öznel Ve Nesnel Boyutları", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma, TÜRKIYE, 22-23 Ekim 2008, pp.243-261
Çelik C., "Türk Din Sosyolojisinde Yöntem Sorunu", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKİYE, 11-13 Haziran 2004, ss.193-215
Çelik C., "Kentleşme Sürecinde Eşitsizliğin Dinsel Hayattaki Yansımaları", Değişen Dünya ve Türkiye'de Eşitsizlikler, SİVAS, TÜRKİYE, 16-18 Ekim 2003, ss.191-212
Çelik C., "Mevlana Ve Mevlevilik: Konya Kent Kimliğine Sinen Tarihsellik", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, TÜRKIYE, 23-27 Eylül 2002, pp.365-379
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çelik C., "Şehir ve Din", Kent Sosyolojisi, Köksal Alver, Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.193-211, 2017
Çelik C., "Kayseri'de Sosyo-Dini Kültür ve Şehir Dindarlığı", Bir Şehrin Hafızası, Kayseri'de Sosyokültürel Hayat, Faruk Kararslan-Mustafa Derviş Dereli, Ed., Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.23-52, 2017
Çelik C., "Yeni Maneviyat ve Ahlaki Düzen Arayışları", Maneviyat Psikolojisi II, Mustafa Atak, Ed., Elit Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.129-144, 2017
Çelik C., "Taşrayı Anlamak: Dönüşen Taşra Tasavvuru", Taşra Halleri, Köksal Alver, Ed., Çizgi Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.27-41, 2017
Çelik C., "Sistem Teorisi ve Din: Niklas Luhmann'ın Din Teorisi", Çağdaş Sosyal Teoride Din, Özyurt C., Okumuş E., Ed., Hece, Ankara, ss.371-414, 2016
Çelik C., "Geleneksel Şehir Dindarlığından Modern Kent Dindarlığına", Hikmetevi Yayınları, İSTANBUL, 2013
Çelik C., "Sosyal Çatışma Ve Din", Din Sosyolojisi, Bayyiğit M., Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.181-196-, 2013
Çelik C., "Sosyal Bütünleşme Ve Din", Din Sosyolojisi, Bayyiğit M., Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.163-177-, 2013
Çelik C., "Dini Gruplar Sosyolojisi", Din Sosyolojisi, Bayyiğit M., Ed., Palet Yayınları, Konya, ss.277-302-, 2013
Çelik C., "Göç, Kentleşme Ve Din", Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz-İhsan Çapçıoğlu, Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.297-306-, 2012
Çelik C., "Şehir Ve Din", Kent Sosyolojisi, Köksal Alver, Ed., Hece Yayınları, Ankara, ss.239-256-, 2012
Çelik C., "Toplumsal Değişme Ve Sosyal Zaman İlişkisi", Değişim Sosyolojisi, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Ed., Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.467-477-, 2011
Çelik C., "Gökalp'In Düşüncesinde Din Ve Bir İdeal Tip Olarak Türk Müslümanlığı", Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamında Ziya Gökalp, Celaleddin Çelik - Ü. Günay, Ed., Kesit Yayınları, İstanbul, ss.171-192-, 2010
Çelik C., "Bir Kültürel Dindarlık Örneği: Türk Müslümanlığı", Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı, M. Argunşah-M. Ünal, Ed., Kesit Yayınları, İstanbul, ss.141-156-, 2010
Çelik C., Ed., "Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamında Ziya Gökalp", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2010
Çelik C., "Sosyal Zaman Ve Din", Çizgi Kitabevi, KONYA, 2010 (Link)
Çelik C., "Kentsel Dindarlık-Kentlilik Tecrübelerinde Farklılaşan Dindarlıklar", Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Ü. Günay - Celaleddin Çelik, Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.81-111-, 2006
Çelik C., Ed., "Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi", Karahan Kitabevi, ADANA, 2006
Çelik C., "İsim Kültürü Ve Din", Çizgi Kitabevi, KONYA, 2005
Çelik C., "Kitle İletişim Araçları Ve Popüler Kültür İlişkisine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Ed., Eğitin Kitabevi, Konya, ss.67-82-, 2004
Çelik C., "Kur'An'Da Toplumsal Değişme Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım", Kuran Sosyolojisi Üzerine Denemeler, Mehmet Bayyiğit, Ed., Yediveren Kitap, Konya, ss.117-142-, 2003
Çelik C., "Şehirleşme Ve Din", Çizgi Kitabevi, KONYA, 2002
Çelik C., "Kuranda Toplumsal Değişme", İnsan Yayınları, İSTANBUL, 1996 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Çelik C., "Kayseride Dini Hayat", Kayseri Ansiklopedisi,Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları,, cilt.2, ss.5-13, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Çelik C., "Biz Dışarıda Kalanlar", Diger, ss.183-189, 2017 (Link)
Çelik C., "Din, Kimlik ve Yabancılaşma Üzerine Söyleşi, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 303", Diger, ss.64-67, 2016
Çelik C., "Bugünün İlahiyatı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır, Ensar Yayınları, İstanbul", Teknik Rapor, ss.80-89, 2015
Çelik C., "Göç, Şehir ve Cemaat, Söyleşi Metinleri, Sabit ve Değişken 2 içinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul.", Diger, ss.57-77, 2014
Çelik C., "İslam Sosyolojisini Tartışmak, İslam Ve Sosyoloji, Ensar Yayınları, İstanbul", Diger, ss.111-124, 2013
Çelik C., "Weber'In İslam Analizi Ve İslam Medeniyetinin Şekillenmesi, S. N. Eisenstadt'Tan Çeviri, Dinbilimleri Dergisi", Diger, ss.113-128, 2003
Çelik C., "İslamda Sekülerleşme, Francis Robinson'Dan Çeviri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Diger, ss.343-355, 2002
Çelik C., "Din Sosyolojisinde Yeni Kuramlar, Horst Jürgen Helle'Den Çeviri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Diger, ss.629-633, 2000
Çelik C., "Kentleşme Ve Din, Sabino S. Acquaviva'Dan Çeviri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi", Diger, ss.619-628, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Erciyes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi